Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy członkowie rad nadzorczych naruszają prawo?

Zbigniew Nowak, Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas XLIII sesji w dniu 18 października 2021 r. złożył wniosek do burmistrza Niedziółki

„Na XXXVI posiedzeniu Rady Miejskiej w Kętrzynie, dokonując własnej oceny funkcjonowania spółek komunalnych Gminy Miejskiej Ketrzyn, złożyłem ustny wniosek o przeprowadzenie przez Burmistrza Miasta, pełniącego funkcje właścicielskie wobec spółek, audytu w zakresie przestrzegania przez członków rad nadzorczych art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679).

Z treści tego artykułu wynika, że

jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jednej spółce, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50 % liczby udziałów albo akcji.

Podobne regulacje zawiera art. 19c ust. 1 bliźniaczej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735). Od wskazanej w tych przepisach zasady istnieją wyjątki wskazane w art. 10c ust. 3 u.g.k. oraz art. 19c ust. 3 u.z.z.m.

Chcę jednocześnie wskazać, że zakaz wynikający z tych przepisów ma charakter bezwzględny, a konsekwencje naruszenia zakazu wiążą się nie tylko z tym, że osoba taka musi zostać odwołana ze składu rady nadzorczej, ale musi też zwrócić pobrane uposażenie ze spółki, które ma charakter świadczenia nienależnego.

Wobec tego wnoszę o przeprowadzenie audytu celem ustalenia, czy w gronie członków spółek komunalnych Miasta Kętrzyn są osoby naruszające ww. zakaz.”

- Upłynęło 5 miesięcy a odpowiedzi od burmistrza, na mój ustny wniosek, nie ma – powiedział radny.

- Czy członkowie rad nadzorczych, których pan powołał składali oświadczenia, że są tylko w jednej radzie nadzorczej spółki komunalnej Gminy Miejskiej Kętrzyn?

 

- Jeżeli tak jest, to wszystko w porządku, ale wiem, że tak nie jest.

 

 

 

 

Spis treści