Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

LXVI sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie 

odbędzie się, w dniu 29 grudnia 2022r. (czwartek), o godz. 15.30, w Ratuszu Miejskim przy Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków z zmiana porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
3.1. odczytanie projektu chwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
3.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały.
3.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
3.4. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej.
3.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rady.
3.6. dyskusja.
3.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.


4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023.
4.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
4.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
4.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
4.4. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.
4.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.
4.6. dyskusja.
4.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany Uchwały Nr XLIV/242/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn.
5.2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
5.3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2023-2024,
5.5. wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn bezpłatnej komunikacji miejskiej.
5.6. wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
5.7. zmiany uchwały nr XXVIII/164/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna.
5.8. udzielenia pomocy finansowej Kętrzyńskiemu Związkowi Międzygminnemu – Gospodarka Odpadami na realizację inwestycji „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
5.9. udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – I etap”
5.10. ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
5.11. zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.
5.12. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.
5.13. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2023 rok
5.14. uchwalenia Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2023 rok.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
7. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
8. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
12. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2022 r.
13. Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2022 r.
14. Zamknięcie LXVI sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Rafał Rypina

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 28.12.22 r. (środa), o godz. 15.30 w Ratuszu Miejskim

 

 

 

 

Spis treści