Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad – zgłoszenie wn

iosków o zmianę porządku obrad.
3. Ocena zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorczości za 2022r.
4. Informacja o stanie ochrony zdrowia w mieście Kętrzyn.
5. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych za 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia do realizacji aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2038.
6.2 zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023-2034.
6.3 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
6.4 rozpatrzenia wniosku o zatrudnienie lekarzy okulistów na Narodowy Fundusz Zdrowia w Kętrzynie.
6.5 zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia kontroli.
6.6 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
6.7 przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: „Kontrola wydatków Kętrzyńskiego Centrum Kultury, Muzeum oraz Biblioteki Publicznej w 2022 r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 marca 2023r.
15. Zamknięcie LXXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Posiedzenia komisji, Ratusz Miejski, godz. 15.30
24.04.2023 r. - Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych.
25.04.2023 r. - Komisja Gospodarki Komunalnej.
26.04.2023 r. - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

KBC

W czasie sesji mieszkańcy mają prawo zażądać wyjaśnień:

Ad 5.

Dlaczego przepłacamy za ogrzewanie mieszkań i podgrzanie wody?

Dlaczego przepłacamy za odbiór śmieci?

Ad. 7. 

Kto finansował "kręcenie wideo" dla telewizji spółdzielczej i ile za to "kręcenie" zarobił "szwagier". 

 

 

 

Spis treści