Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, dnia 13-12-2022 r.

Członkowie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Pionier”

w Kętrzynie

Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie

ul. Sikorskiego 49, 11-400 Kętrzyn

 

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w zw. likwidacją Telewizji KTK

My niżej podpisani przesyłamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, poprzez likwidowanie przynoszącej zysk działalności Telewizji KTK, ze szkodą dla Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków.

Wnioskujemy o zabezpieczenie w Spółdzielni Mieszkaniowej:

 1. Dokumentów dotyczących prowadzenia Telewizji KTK.

 2. Umów zawartych z Multimedia obecnych i umów zawieranych przez poprzedniego prezesa Spółdzielni.

 3. Wyposażenia studia, kamer i pozostałych urządzeń do produkcji programów telewizyjnych.

 4. Praw do koncesji KRRiT nr 571/2014-TK.

 5. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego „działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych” oraz „nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych”.

 6. Praw do portalu internetowego http://telewizjaktk.pl/

 7. Praw do portalu internetowego YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWOL3KJAD7zkgmJ8IbKhh4g

 8. Praw do portalu internetowego Facebook https://www.facebook.com/Telewizja.KTK

 9. Umów zawartych z Telewizją Kablową BART-SAT w Bartoszycach.

10. Umów zawartych z INTELLY J. Niski SPÓŁKA JAWNA z Olsztyna.

11. Umów zawartych z Macrosat Sp. z o.o. z Barczewa.

 

Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2022 r., prezes Arkadiusz Książek ogłosił w programie Telewizji KTK informację, że zamierza „zakończyć działalność Spółdzielczej Telewizji KTK”, prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie.

Podał dwa powody.

Pierwszy powód,

że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały i kierunkach rozwoju działalności, w tym uchwały o „kontynuowaniu działalności spółdzielczej Telewizji KTK”.

Jest to powód niezasadny, ponieważ uchwała walnego zgromadzenia o kierunkach rozwoju nie wywołuje ani powstania, ani ustania stosunku prawnego dotyczącego Telewizji KTK.

Telewizja KTK działa na podstawie:

a) koncesji KRRiT nr 571/2014-TK z 2014 roku ważnej do 2 lipca 2024 roku,

b) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego „działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych” oraz „nadawania programów ogólnodostępnych i abonamentowych”. KRS 0000019519, Dział 3, Rubryka 1 Przedmiot działalności, Nr pola 2, Nr kolejny w polu 41 i 42.

Nie jest potrzeba żadna dodatkowa uchwała Walnego Zgromadzenia do kontynuowania tej działalności, ponieważ przyniosła ona zysk. Według informacji prezesa A. Książka, w tym samym programie, z dnia 6 grudnia 2022 r., w okresie ostatnich trzech lat działalność telewizji przyniosła zysk w wysokości ponad 93 000 zł. 

Uchwała taka była i może być podejmowana tylko w przypadku, gdy działalność przynosiła stratę. Brak tej uchwały w dwóch poprzednich latach nie spowodował zaprzestania nadawania programu Telewizji KTK.

W uchwale o kierunkach rozwoju zawarte były również zapisy: racjonalnego gospodarowania, dbania o stan techniczny i sanitarny, czyli remonty bieżące i sprzątanie, pozyskiwania dotacji… Brak tej uchwały nie powoduje, że te działania nie będą wykonywane.

Drugi powód, 

podany przez Książka, to wypowiedzenie umowy przez Multimedia bez podania przyczyn. Książek mówił, że nie wie, dlaczego umowa została wypowiedziana.

Sieć kablowa jest własnością Multimedia, ale położona jest w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej. Z tego, co nam wiadomo od poprzedniego prezesa Spółdzielni, taki zapis o konieczności nadawania programu Telewizji KTK był zawarty w poprzedniej umowie.

Wyjaśnienia wymaga,

czy obecny prezes A. Książek zawarł inną niekorzystną umowę, która daje dla Multimedia możliwość wypowiedzenia umowy bez zgody Spółdzielni Mieszkaniowej i bez podania przyczyn? Dlaczego w umowie z Multimedia nie ma gwarancji transmisji Telewizji KTK na czas eksploatacji sieci kablowej takiej, jaka była poprzednio?

Jednocześnie Spółdzielnia posiada umowy z innymi nadawcami Intelly z Olsztyna, Macrosat z Barczewa i Bartsat z Bartoszyc oraz może zawrzeć nowe umowy z innymi nadawcami.

Spółdzielnia prowadzi również transmisję swojego programu w portalu internetowym http://telewizjaktk.pl/ należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej; portalu YouTube https://www.youtube.com/channel/UCWOL3KJAD7zkgmJ8IbKhh4g oraz portalu Facebook https://www.facebook.com/Telewizja.KTK, które mają sporą wartość marketingową ze względy na dużą ilość odbiorców. Te strony należą do Spółdzielni Mieszkaniowej i umożliwiają nadawanie programów.

Spółdzielnia poniosła duże koszty

na remont studia oraz zakup kamer i innego sprzętu do produkcji programów telewizyjnych. Koszty te nie zostały do tej pory zamortyzowane.

W tym stanie rzeczy likwidowanie działalności Telewizji KTK jest nieekonomiczne i przyniesie straty.

Prawdziwym powodem likwidacji Telewizji KTK jest naszym zdaniem przyszła utrata stanowiska prezesa przez Arkadiusza Książka i prawdopodobna chęć przeniesienia zyskownej działalności telewizji i sprzętu do produkcji programów, do innego podmiotu.

Na skutek takiego postępowania przyszły zysk Spółdzielni będzie „przeniesiony” do innego podmiotu.

Członkowie Spółdzielni nie mają obecnie prawnych możliwości, aby temu przeciwdziałać, ponieważ od 5 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest umocowana prawnie i nie może podjąć skutecznych działań w celu wstrzymania niekorzystnej decyzji Zarządu Spółdzielni, ponieważ:

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zostało zwołane w prawomocny sposób przez Zarząd Spółdzielni w dniu 12 sierpnia 2022 r. i odbyło się w dniach 5, 6, 7 ,8 i 9 września 2022 r. Częściowe Walne Zgromadzenia Osiedli odbyły się: Moniuszki w dniu 05-09-2022 r., Sikorskiego w dniu 06-09-2022 r., Piastowskie w dniu 07-09-2022 r., Reszel w dniu 08-09-2022 r., Korsze w dniu 09-09-2022 r.

Kadencja poprzedniej rady nadzorczej upłynęła w dniu 05 września 2022 r., co wynika z obowiązującej w tym dniu art. 90a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”

Z dniem 5 września Spółdzielnia została pozbawiona organu nadzoru i kontroli, jakim jest rada nadzorcza i powołana w ramach jej kompetencji komisja rewizyjna. Do tej pory Spółdzielnia nie ma rady nadzorczej, ponieważ członek Spółdzielni (znajomy prezesa Książka, zwany dalej „Powodem”) złożył pozew o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności w całości, ewentualnie stwierdzenie nieistnienia w całości czterech uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, odbytego w dniach 5, 6, 7 ,8 i 9 września 2022 r., w tym Uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny postanowił udzielić zabezpieczenia roszczeniom "Powoda" poprzez wstrzymanie wykonalności uchwał do chwili prawomocnego zakończenia postępowania. Następnie sędzia, który wydał postanowienie, złożył wniosek o wyłącznie ze sprawy, między innymi ze względu na swoją znajomość z "Powodem". Sędzia został wyłączony, a zabezpieczenie zostało zaskarżone. Sąd nie wydał jeszcze postanowienia w sprawie.

"Powód" jest znajomym prezesa Książka.

Obydwaj są członkami Rady Biznesu powołanej zarządzeniem burmistrza Kętrzyna Ryszarda Niedziółki. "Powód" był kandydatem do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był jedynym kandydatem, który nie był obecny na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu! Nie usprawiedliwił swojej nieobecności i nie przestawił do odczytania swojej prezentacji na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu!

W Walnym Zgromadzeniu brało udział około 900 członków Spółdzielni, czyli około 12,9% członków. To bardzo duża ilość członków biorących udział w walnym zgromadzeniu w stosunku do innych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. To prawie dwa razy więcej niż na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku. Do rady nadzorczej kandydowało 24 członków. 9 członków wybranych do rady nadzorczej uzyskało od 627 do 366 głosów. Powód uzyskał jeden z ostatnich wyników, ~100 głosów. Najniższy 24 wynik to 76 głosów.

Głosowanie nad wyborem rady nadzorczej zostało przeprowadzone w sposób zgodny z § 49 ust 4 zdanie 2, 3 i 4 Statutu Spółdzielni „ Głosowanie może też zostać przeprowadzone przy zastosowaniu systemu elektronicznego liczenia głosów. O sposobie głosowania decyduje zarząd. Wydruki potwierdzające przebieg głosowania za pomocą systemu elektronicznego, po jego zakończeniu, przekazuje się komisji skrutacyjnej”. O sposobie głosowania zdecydował Zarząd Spółdzielni. Tajność głosowania potwierdziła firma wybrana także przez Zarząd Spółdzielni. Ten sposób głosowania potwierdziło dwóch prawników, zatrudnionych przez Zarząd Spółdzielni, obsługujących Walne zgromadzenie oraz prezes i radca prawny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zdaniem wielu członków Spółdzielni

pozew został złożony w osobistym interesie prezesa spółdzielni z pokrzywdzeniem interesu gospodarczego Spółdzielni i jej członków.

Brak rady nadzorczej spowodował, że członkowie spółdzielni nie mają możliwości bieżącej kontroli działań gospodarczych Spółdzielni i postępowania członków zarządu.  Członkowie Spółdzielni nie mają zaufania do członków Zarządu.  Przy podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium 78% biorących udział w głosowaniu, głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium dla prezesa Arkadiusza Książka.  Przeciwko udzieleniu absolutorium dla członka zarządu i jednocześnie głównej księgowej Anecie Nahornej głosowało 86% członków. Trzeci członek zarządu Dariusz Powroźnik przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim a przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało 58% członków.

Wnioskujemy o pilne rozpoczęcie czynności, a w pierwszej kolejności zabezpieczenie wartości materialnych i prawnych przed niekorzystnym rozporządzeniem, likwidacją lub sprzedażą, ponieważ prezes Książek podjął i kontynuuje działania gospodarcze szkodliwe dla spółdzielni, a organ nadzoru, czyli Rada Nadzorcza nie może temu przeciwdziałać z powodu opieszałego postępowania sądu.

[Na oryginale podpisy 5 członków nowej rady nadzorczej]

 

 

 

 

Spis treści