Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Prawo nie działa wstecz! Wniosek do ZRSM RP w sprawie kadencji rady nadzorczej

Kętrzyn, dnia 31-01-2023 r.

Członkowie SM "Pionier"

w Kętrzynie

Związek Rewizyjny

Spółdzielni Mieszkaniowych RP

z siedzibą w Warszawie

Prośba o opinię w sprawie kadencji rady nadzorczej

W imieniu zdecydowanej większości członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kętrzynie, biorącej udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r., prosimy o opinię w sprawie kadencji rady nadzorczej w sytuacji, gdy walne zgromadzenie:

zostało zwołane i rozpoczęło się w czasie obowiązywania art. 90 i 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.3.2020);

a zakończyło się w czasie obowiązywania art. 25 i 42 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposoby finansowania programów mieszkaniowych (Dz.U.2022.1561).

Naszym zdaniem stan faktyczny i stan prawny przedstawiają się następująco:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Pionier” w Kętrzynie (zwanej dalej SM), pisemnym zawiadomieniem z dnia 12 sierpnia 2022r. dokonał zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej WZ), w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r. [tj. w częściach, które odbyć się mają codziennie począwszy od 5 aż do 9 września, tj. dnia 5 września 2022 dla Osiedla Moniuszki; dnia 6 września 2022r. dla Osiedla Sikorskiego; dnia 07 września 2022 dla Osiedla Piastowskie; 8 września 2022r. dla Osiedla Reszel i 9 września 2022r. dla Osiedla Korsze], ze wskazaniem porządku obrad, w którym m.in. przewidziano wybory do RN w pkt. 6 Porządku obrad).

Dowód 1) Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, z dnia 12.08.2022 r., ogłoszone zgodnie ze statutem.

W dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r. odbyło się Walne Zgromadzenie, a zgodnie z Protokół z zebrania Prezydium Walnego Zgromadzenia 2022 r., z dnia 09.11.2022 r., podjęto uchwałę o wyborze Rady Nadzorczej.

Dowód 2)  Protokół z zebrania Prezydium Walnego Zgromadzenia 2022 r., z dnia 09.11.2022 r., opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni.

Zawiadomienie o zwołaniu WZ na dzień 5-9 września 2022r. zostało sporządzone i ogłoszone – zakomunikowane Członkom SM „Pionier” zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Statutu SM PIONIER, czego nikt nie kwestionuje ani nie kwestionował.

W Zawiadomieniu wyraźnie wskazuje się, iż Zarząd zwołuje to posiedzenie WZ działając na mocy § 44 ust. 1 Statutu, czyli jako tzw. zwyczajne Walne Zgromadzenie. Przepis ten brzmi: „Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.” i jest de facto powtórzeniem brzmienia przepisu art. 39 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648.tj. z dnia 2021.04.08): „Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego”.

Dokonując ww. zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółdzielni Zarząd działał w stanie prawnym, w którym obowiązywał art. 90 oraz 90a. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020. 568 z dnia 31.3.2020) – dalej jako „Ustawa”.

Zgodnie z obowiązującym wówczas art. 90 Ustawy: „Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

Dotyczył on przedłużenia „ustawowego terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni” (czyli ustawowo zakreślonego terminu do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia), który przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawowy termin zwołania to 6 miesięcy od upływu roku obrachunkowego, a zatem upłynąłby w dniu 30 czerwca 2022, w którym obowiązywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego – zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022.1025). Przepis art. 90 Ustawy wydłużał ustawowy termin na zwołanie, a zatem zwołanie Walnego Zgromadzenia SM zgodnie z zaplanowanym w Zawiadomieniu z dnia 12.08.2022r. terminie w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r., odbyło się w przepisowym terminie (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami).

Oznacza to, iż Zarząd SM skutecznie zwołał ww. Walne Zgromadzenie SM w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r., gdyż z punktu widzenia porządku prawnego obowiązującego w dniu dokonywania tegoż zwoływania przez Zarząd, zgodnie z art. 90 Ustawy.

Nadto, zgodnie z obowiązującym wówczas art. 90a Ustawy: W przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

Przepis ten przedłużył kadencję Rady Nadzorczej SM PIONIER do „dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90” czyli do dnia zwołania ZW przez Zarząd SM PIONIER zawiadomieniem z dnia 12.08.2022r., gdyż było to pierwszego walne zgromadzenie w tzw. wydłużonym terminie na mocy art. 90 Ustawy. Oznacza to, iż kadencja RN w SM PIONIER ustała z dniem odbycia tegoż walnego zgromadzenia, tj. które rozpoczęło się z dniem 5 a zakończyło z dniem 9 września 2022r.

Zgodnie z poglądami doktryny za dzień zwołania walnego zgromadzenia, uważany jest pojedynczy dzień, co doktryna określa wprost jako rozpoczęcie, odbycie, zorganizowanie czy też przeprowadzenie walnego zgromadzenia. To dzień pierwszej części walnego zgromadzenia determinuje moment jego zwołania, gdyż to pierwsza część faktycznie decyduje o otwarciu walnego zgromadzenia  i określa porządek obrad oraz inne kluczowe i ustrojowe kwestie walnego zgromadzenia.

W ślad za ww. Zawiadomieniem z dnia 12.08.2022r. posiedzenie WZ SM zostało przeprowadzone w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r. i podjęto na nim uchwałę dotycząca wyboru (nowej) Rady Nadzorczej.

Fakt, iż z dniem 7 września doszło do zmiany stanu prawnego w ten sposób, iż dotychczasowy art. 90 oraz 90a zostały uchylone, przepisem art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposoby finansowania programów mieszkaniowych  (Dz.U.2022.1561), nie mogło mieć wpływu na ważność/skuteczność działań Zarządu dotyczących zwołania i odbycia posiedzenia ww. ZW w SM, gdyż zgodnie z obowiązującą zasadą prawo nie działa wstecz, w szczególności przepisy przejściowe (art. 42) tej ustawy nie wskazywały działania retroaktywnego nowowprowadzanych przepisów.

W szczególności, na upływ kadencji RN w SM PIONIER nie mógł mieć art.42 ww. ustawy, który wskazuje, iż: Kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, która uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmienianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu.”. Przepis ten bowiem ustanowił „nowy” termin upływu kadencji RN, który może mieć zastosowanie do tych przypadków, w których kadencja jeszcze nie upłynęła. W przypadku RN SM, zgodnie ze zwołanym ZW w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022r., kadencja RN już upłynęła.

Stanisław Kulas            Krzysztof Głusiec

Załaczniki:

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, z dnia 12.08.2022 r.

Protokół z zebrania Prezydium Walnego Zgromadzenia 2022 r., z dnia 09.11.2022 r.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści