Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Co się wydarzyło, w Spółdzielni Mieszkaniowej?

Co Książek ukrywał przed członkami Spółdzielni?

[Teksty zaznaczone na czerwono, to zdarzenia ukrywane przez Książka przed członkami Spółdzielni. Zdarzenia zostały później wykryte przez członków nowej rady nadzorczej]

W czerwcu 2022 roku powinno odbyć się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie.

Zarząd Spółdzielni Walnego Zgromadzenia nie zwołał. Członkowie spółdzielni kilkakrotnie zwracali się pisemnie do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Ponieważ żądania spółdzielców nie odniosły skutku, w lipcu 2022 r., rozpoczęli zbieranie podpisów wśród członków Spółdzielni, o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Przeprowadzili 10 spotkań z członkami Spółdzielni we wszystkich osiedlach.

Gdy do zebrania pozostało już tylko około 50 podpisów zarząd Spółdzielni, w piątek po południu, przed trzydniowym weekendem zwołał Walne Zgromadzenie. Zrobił tak, aby utrudnić członkom Spółdzielni zgłaszanie kandydatów i uchwał na Walne Zgromadzenie

12 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie zwołał, w prawomocny sposób Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r. Częściowe Walne Zgromadzenia odbyły w osiedlach: Moniuszki, Sikorskiego, Piastowskie, Reszel, Korsze.

19 sierpnia 2022 r. Członkowie Spółdzielni zgłosili do porządku obrad wniosek o odwołanie zarządu. Jak się później okazało Książek nie ujął w porządku obrad prawidłowo i w terminie złożonego wniosku o odwołanie członków zarządu spółdzielni. Tym samym naruszył prawo, bo nie ujął wniosku w porządku obrad we własnym interesie, bo bał się odwołania z zarządu.

5 września 2022 r. Rozpoczęło się pierwsze Częściowe Walne Zgromadzenie Osiedla Moniuszki. W tym dniu upłynęła kadencja starej rady nadzorczej przedłużona z powodu zagrożenia epidemicznego, na podstawie obowiązującego w tym dniu art. 90a Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (o zmianie ustawy o COVID-19), „… ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”

W czasie Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki Książek naruszył zasady prowadzenia obrad, ponieważ zabronił firmie obsługującej głosowanie elektroniczne przeprowadzenia głosowania nad porządkiem obrad. Potem zabronił głosowania elektronicznego nad odwołaniem Książka i Nahornej. Członkowie Spółdzielni zwracali uwagę, że polecenia głosowania w czasie Walnego Zgromadzenia wydają przewodniczące obrad.

Prawnicy zatrudnieni przez Książka wprowadzili w błąd przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki, sugerując, że głosowanie nad odwołaniem Książka i Nahornej może się odbyć po zakończeniu walnego zgromadzenia. A przecież każdy student prawa wie, że nie można głosować po zamknięciu walnego zgromadzenia.

6 września 2022 r. W czasie Walnego Zgromadzenia Osiedla Sikorskiego Książek znów naruszył zasady prowadzenia obrad, bo ponownie zabronił firmie obsługującej głosowanie elektroniczne przeprowadzenia głosowania nad porządkiem obrad. Potem ponownie zabronił głosowania elektronicznego nad odwołaniem Książka i Nahornej. Członkowie Spółdzielni znów zwracali uwagę, że polecenia głosowania w czasie Walnego Zgromadzenia wydają przewodniczące obrad.

Czy Książek i prawnicy mogli to zrobić skoro sprawa dotyczyła odwołania zarządu? To jest przecież obejście prawa!

9 września 2022 r., w piątek zakończyło się ostatnie częściowe walne zgromadzenie.

13 września 2022 r., we wtorek (jeden dzień roboczy po zakończeniu, w dniu 9 września, w piątek, walnych zgromadzeń), członek Spółdzielni, znajomy prezesa Książka zwany dalej, jako „Powód N.N. ”, złożył do sądu w Olsztynie 14 stron pozwu o uchylenie 4 uchwał w sprawach: przyjęcia porządku obrad (w zakresie wprowadzenia do porządku obrad uchwał o odwołaniu członków zarządu), odwołania prezesa zarządu Arkadiusza Książek, odwołania członka zarządu Anety Nachornej i wyboru rady nadzorczej oraz wstrzymanie ich wykonania do czasu zakończenia sprawy sądowej. Do pozwu Powód N.N. dołączył 12 stron załączników.

Skąd „Powód N.N.” (znajomy Książka) znal przebieg wszystkich pięciu walnych zgromadzeń? Jak zdążył napisać pozew skoro nie był na żadnym walnym zgromadzeniu?

Powód N.N. był jedynym kandydatem do rady nadzorczej, który nie był obecny na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu. Nie usprawiedliwił swojej nieobecności przed członkami Spółdzielni. Nie przestawił do odczytania swojej prezentacji na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu.

Powód N.N. od długiego okresu czasu jest bliskim znajomym prezesa Arkadiusza Książka. Od 2019 roku lat prezesem Rady Biznesu, powołanej zarządzeniem burmistrza Kętrzyna Ryszarda Niedziółki, a Arkadiusz Książek jest członkiem tej rady. Powód N.N. i Arkadiusz Książek uczestniczyli również w samorządowej kampanii wyborczej, w której Ryszard Niedziółka został wybrany burmistrzem Kętrzyna.

Zdaniem członków Spółdzielni pozew Powoda i wniosek wstrzymanie wykonalności uchwał miał na celu wyłącznie utrzymanie jego znajomego, prezesa Arkadiusza Książka i bliskiej znajomej Książka, Anety Nachornej, na stanowiskach członków zarządu oraz wyeliminowanie nowo wybranej rady nadzorczej. Nowa rada nadzorcza jest niezależna od prezesa a Książek boi się, że będzie go kontrolować.

15 września 2022 r., w piątek, Spółdzielnia kierowana przez Książka i Nahorną popiera Powództwo Powoda. Książek i Nahorna chcą, aby uchwała o ich odwołaniu była nieważna. Chcą także, by nieważna była uchwała o wyborze nowej rady nadzorczej.

A przecież to Zarząd Spółdzielni w „Zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia” zamieścił punkt 6. „Wybory do rady nadzorczej – prezentacja kandydatów, głosowanie”.

To Zarząd zdecydował o sposobie głosowania elektronicznego. Tajność głosowania elektronicznego potwierdziła firma wybrana przez Zarząd Spółdzielni.

Ten sposób głosowania potwierdziło dwóch prawników zatrudnionych przez Zarząd oraz prezes i radca prawny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Dlaczego Zarząd Spółdzielni uznaje Powództwo o uznanie uchwały za nieważne skoro była ona głosowana zgodnie z wolą zarządu i zgodnie z opiniami prawników? Czy dlatego, że członkowie Spółdzielni wybrali swoją, niezależną radę nadzorczą?

16 września 2022 r., prezes Książek zawiadamia przewodniczące Częściowych Walnych Zgromadzeń o opóźnieniu w sporządzeniu protokołów, bo będzie robił stenogramy dla sądu. Ukrył przed przewodniczącymi i członkami spółdzielni, że jego znajomy złożył pozew o unieważnienie uchwał o odwołaniu Książka i Nahornej oraz o wyborze nowej rady nadzorczej. Ukrył też, że on z Nahorną poparli pozew o unieważnienie.

19 września 2022 r., Spółdzielnia, bez wezwania sędziego, składa do Sądu nagrania z przebiegu pięciu części Walnego Zgromadzenia zawierające około 20 godzin nagrań. Dlaczego podczas Częściowych Walnych Zgromadzeń Książek nie informował Spółdzielców, że nagrywa całość, aby sporządzić protokoły? Dlaczego Książek nie udostępnił nagrań dla przewodniczących walnych zgromadzeń?

20 września 2022 r., Sąd w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu niejawnym, postanawia udzielić zabezpieczenia roszczeniom powoda. Wstrzymał wykonanie 4 uchwał.

26 września 2022 r., Spółdzielnia ogłasza na swojej stronie internetowej postanowienie sądu, ale zaczernia nazwisko powoda? Dlaczego? Czy ten jego znajomy jest nieśmiały? Tchórzliwy? A może obawia się, że mieszkańcy będą go codziennie na ulicy pytać: Dlaczego działa przeciwko członkom spółdzielni?

Książek z Nahorną w dalszym ciągu ukrywają pozew i swoją odpowiedź, sprzeczną z głosowaniem spółdzielców na Walnych Zgromadzeniach.

28 września 2022 r., Spółdzielnia składa do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 20 września 2022 r., dotyczącego zabezpieczenia Powództwa i doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, z informacją o uiszczeniu opłaty.

28 września 2022 r., Spółdzielnia, bez wezwania sędziego, składa do Sądu trzy protokoły z trzech części Walnego Zgromadzenia, sporządzone przez protokolantki w formie niepełnych stenogramów, bez podpisów przewodniczących i sekretarzy tych części Walnego Zgromadzenia.

03 października 2022 r., Spółdzielnia ponownie składa do Sądu wniosek o sporządzenie w całości uzasadnienia postanowienia z dnia 20 września 2022 r. dotyczącego zabezpieczenia Powództwa i doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, z załącznikiem o uiszczeniu opłaty.

04 października 2022 r., Sąd sporządza Uzasadnienie postanowienia z dnia 20 września 2022 r.

20 października 2022 r., złożenie do sądu przez członka Spółdzielni pisma procesowego z wnioskiem o wyłączenie sprawy z powództwa znajomego Książka o uchylenie uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

27 października 2022 r., Sędzia, który wydał postanowienie wyłącza się ze sprawy.

4 listopada 2022 r., złożenie do sądu przez następnego członka Spółdzielni rozszerzonego pisma procesowego z wnioskiem o wyłączenie sprawy z powództwa znajomego Książka o uchylenie uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

4 listopada 2022 r., uzyskanie dostępu do akt sprawy przez dwóch członków spółdzielni występujących, jako interwenci uboczni. Dopiero wtedy można było sprawdzić fakty i zobaczyć wszystkie ukrywane przez Książka dokumenty w tej sprawie (zaznaczone powyżej czerwonym kolorem).

Książek znał wszystkie akta sprawy. Są one w dokumentach spółdzielni. Czy ukrywanie tych dokumentów przez Książka, może być uznane za celowe wprowadzanie spółdzielców w błąd? Uznane za jakiś rodzaj manipulacji?

9 listopada 2022 r., złożenie do sądu przez dwóch członków Spółdzielni zażalenia z wnioskami o uchylenie postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze rady nadzorczej, ze względu na brak podstaw faktycznych oraz wyłączenie sprawy w sprawie wyboru rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

Członkowie Spółdzielni występujący, jako interwenci uboczni argumentowali i pytali:

Dlaczego Sąd postanowił wstrzymać uchwałę w sprawie wyboru rady nadzorczej, skoro była ona głosowana zgodnie z uchwałą zarządu oraz zgodnie z opiniami prawników i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie?

Sąd przed wydaniem postanowienia, powinien ustalić i wnikliwie rozważyć rzadko spotykaną zgodność interesów powoda i pozwanego oraz niespotykaną szybkość przepływu dokumentów, ponieważ okoliczności te wyraźnie wskazują, że pozew został złożony przez znajomego prezesa Spółdzielni, w osobistym interesie prezesa Spółdzielni, z pokrzywdzeniem interesu gospodarczego Spółdzielni i jej członków. Dlaczego Sąd tego nie zrobił?

Sędzia od ponad 20 lat jest mieszkańcem Kętrzyna i zna Powoda. Powód N.N. zna prezesa Książka, to fakty powszechnie znane i publikowane. Czy Powód N.N. utrzymuje też kontakty towarzyskie ze znajomymi sędziego i niektórymi sędziami?  

Zdaniem członków Spółdzielni sędzia powinien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze nowej rady nadzorczej Spółdzielni, kiedy w pozwie zobaczył, że Powodem N.N. jest jego znajomym.  

Powód N.N. nie podaje żadnych dowodów na wstrzymanie uchwały o wyborze rady nadzorczej. Powód N.N. nie był obecny na żadnym częściowym walnym zgromadzeniu. Głosowanie nad wyborem członków rady nadzorczej było przeprowadzone w sposób tajny potwierdzony oświadczeniem firmy oraz opiniami prawników i zarządu przedstawianymi na Walnym zgromadzeniu. Głosowanie było tajne i nie było możliwości ustalenia, kto jak głosował?  Dlaczego Sędzia tego nie sprawdził?

Dlaczego Powód N.N. nie był obecny na żadnym częściowym walnym zgromadzeniu, chociaż kandydował do rady nadzorczej? Dlaczego nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia i nie przekazał nawet swojej prezentacji do odczytania? Dlaczego zlekceważył walne zgromadzenie oraz możliwość zabierania głosu zgłaszania uwag i propozycji, co do przyszłości Spółdzielni? Jeżeli Powód N.N. uważa, że ważne jest prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni to, dlaczego składa pozew o uchylenie uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej? Przecież Spółdzielnia musi mieć radę nadzorczą i komisję rewizyjną, wybraną przez członków Spółdzielni! Pozew powoda ma na celu wyłącznie obronę stanowiska jego znajomego, prezesa Spółdzielni Arkadiusza Książka i znajomej Książka członka zarządu – głównej księgowej Anety Nachornej.

Prawie 80 % głosujących Spółdzielców wybrało do rady nadzorczej osoby bardzo odpowiedzialne, które gwarantują prawidłowy nadzór w interesie jej członków spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu brało udział 901 członków Spółdzielni. To prawie dwa razy więcej niż na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku. Do rady nadzorczej kandydowało 24 członków. 9 członków wybranych do rady nadzorczej uzyskało od 627 do 366 głosów (średnio 485 głosów). Kandydaci z domniemanej listy prezesa Książka uzyskali średnio 140 głosów. Powód N.N. uzyskał tylko ~100 głosów. Jakim prawem ten znajomy Książka (ukrywający swoje nazwisko) wstrzymuje prace nowej rady nadzorczej? Dlaczego sąd do tej pory nie rozpatrzył tej sprawy?  

Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd stwierdził, że uchwała o wyborze rady nadzorczej nie została wyszczególniona porządku obrad, skoro była zamieszczona w pkt. 6 ogłoszenia zarządu z dnia 12 sierpnia? Czy w konsekwencji oznacza to, że Powód N.N. nie przedstawił żadnego uprawdopodobnienia roszczeń?

W ocenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej postanowienie Sądu o wstrzymaniu działania rady nadzorczej było przedwczesne i nie miało wystarczającego uzasadnienia w pozwie i w dowodach w sprawie. Sąd uwzględnił tylko interes Powoda N.N. i jego znajomego Książka.

Sąd pominął interes członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. To członkowie Spółdzielni zdecydowaną większością głosów wybrali członków nowej rady nadzorczej oraz głosowali przeciwko absolutorium dla zarządu Spółdzielni. Sąd naruszył zasady współżycia społecznego stawiając interes osobisty zarządu i jego znajomych nad interesem pozostałych siedmiu tysięcy członków spółdzielni. Spółdzielnia została pozbawiona organu nadzoru i kontroli, jakim jest rada nadzorcza i powołana w ramach jej kompetencji komisja rewizyjna.

Członkowie Spółdzielni nie mają zaufania do członków Zarządu.  Przy podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium 78% biorących udział w głosowaniu, głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium dla prezesa Arkadiusza Książka.  Przeciwko udzieleniu absolutorium dla członka zarządu i jednocześnie głównej księgowej Anecie Nahornej głosowało 86% członków. Trzeci członek zarządu Dariusz Powroźnik przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim a przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało 58% członków.

Sprawa to ma duży wydźwięk społeczny. Członkowie spółdzielni głośno mówią o niezrozumiałym dla nich postanowieniu sądu. Pytają, kto będzie odpowiadał materialnie za to, że prezes, któremu walne nie udzieliło absolutorium, będzie teraz zarządzał bez żadnej kontroli? Kto pokryje straty Spółdzielni, jeżeli koszty okażą się nadmierne lub umowy były zawarte z naruszeniem prawa? Powód N.N. czy członkowie Spółdzielni? Sąd czy Skarb Państwa?

9 grudnia 2022 r., Sąd odwoławczy odrzucił zażalenie, ponieważ pierwszy Sędzia nie doręczył pozwu dla pozwanej Spółdzielni! Dlatego członkowie Spółdzielni nie mogą być traktowani w postępowaniu zażaleniowym, jako interwenienci uboczni uprawnieni do wniesienia zażaleń. Dlaczego sędzia z wieloletnim stażem nie wysłał pozwu do Spółdzielni?

27 stycznia 2023 r., członkowie Spółdzielni - interwenci uboczni składają do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora procesowego. Uzasadniają że zarząd działa niezgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i nie może występować we własnej sprawie: uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie o odwołaniu członków zarządu.

7 lutego 2023 r., Sąd (już trzeci sędzia w tej sprawie) wysłał wreszcie pozew do Spółdzielni. Dopiero ponad 4 miesiące po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze rady nadzorczej!

 

Dlaczego Książek ukrywa dokumenty przed członkami Spółdzielni?

Dlaczego Sąd (pierwszy sędzia) tak szybko wstrzymał działalność nowej rady nadzorczej?

Dlaczego Sąd (pierwszy sędzia) nie wysłał pozwu w terminie i przed wydaniem postanowienia?

Dlaczego Sąd tak wolno, bardzo wolno rozpatruje sprawę?

 

 

 

 

Spis treści