Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Bliski koniec Książka.

Sąd z urzędu uchylił postanowienie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie - Wydział I Cywilny, w dniu 11 kwietnia 2023 r., wydał z urzędu Postanowienie o:

uchyleniu poprzedniego Postanowienia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wstrzymania wykonalności uchwał o:

1. Przyjęciu porządku obrad.

2. Odwołaniu prezesa Książka.

3. Odwołaniu członka Nahornej.

4. Wyboru nowej Rady Nadzorczej.

Od postanowienia przysługuje odwołanie.

Powód (znajomy Książka, ten który tchórzliwie ukrywa swoje nazwisko) wystąpił o uzasadnienie postanowienia. Ten osobnik nie ma honoru. Przedłuża postępowanie, bo nie został wybrany do rady nadzorczej?

KBC

Stanisław Kulas pierwsze pismo procesowe, w sprawie o uznanie ważności wyboru rady nadzorczej, wysłał 20 października 2022 r..

Już kilka dni po, 27 października, sędzia który wydał postanowienie o wstrzymaniu 4 uchwał, złożył oświadczenie o wyłączeniu się ze sprawy m.in. ze względu na znajomość z powodem.

Powód (znajomy Książka) oraz Książek przewlekali rozpoczęcie sprawy wbrew głosowaniu 80 % członków Spółdzielni.

Zbulwersowani przewlekłością postępowania sądowego: Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 r., wysłali 15 marca 2023 r. do Ministra Sprawiedliwości, z kopią do Sądu Okręgowego w Olsztynie:

Wniosek o wyłączenie Sądu Okręgowego w Olsztynie z prowadzenia sprawy (sygn. akt I C 1026/22), z powództwa członka Spółdzielni (znajomego Książka), przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej, przy udziale interwenienta ubocznego Stanisława Kulasa, oraz przekazania rozpatrzenia sprawy do innego Sądu Okręgowego a także objęcia sprawy nadzorem Ministra Sprawiedliwości, jako sprawy o szczególnym znaczeniu społecznym dla 7 tysięcy członków Spółdzielni Mieszkaniowej, ze względu na bardzo poważne błędy proceduralne sądu.

Odpowiedź jeszcze nie nadeszła.

Tymczasem Sąd Okręgowy w Olsztynie z urzędu, czyli z własnej inicjatywy, uchylił wcześniejsze postanowienie poprzedniego sędziego. Uchylił wstrzymanie wszystkich 4 uchwał, chociaż interwenci uboczni wnioskowali tylko o uchylenie postanowienia o wstrzymaniu wybory rady nadzorczej.

To Postanowienie Sądu, sprawiedliwe dla 7 tysięcy członków Spółdzielni, wskazuje teraz na w miarę szybkie zakończenie sprawy i bliski koniec nieuprawnionego i szkodliwego zarządzania prezesa Książka.

O przebiegu sprawy informowaliśmy we wcześniejszym artykule:

Co się wydarzyło w SM Pionier?

Co ukrywał Książek?

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści