Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Opis wydarzeń

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. 

(Zał. 1. pisma do ZRSM i KRS)

[Teksty zaznaczone na czerwono, to zdarzenia ukrywane przez prezesa SM „Pionier” A. Książka przed członkami Spółdzielni. Zdarzenia zostały później wykryte przez członków nowej rady nadzorczej po uzyskaniu dostępu do akt sprawy, o sygn. I C 1026/22, w Sądzie Okręgowym Olsztynie.]

Czerwiec 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie powinno odbyć się do końca czerwca. Jednak zarząd Spółdzielni Walnego Zgromadzenia nie zwołał. Członkowie Spółdzielni kilkakrotnie zwracali się pisemnie do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Również członkowie rady nadzorczej kadencji 2017 – 2022, zażądali zwołania walnego zgromadzenia, przedstawiając w tej sprawie opinię prawnika.

Ponieważ żądania spółdzielców nie odniosły skutku, członkowie Spółdzielni rozpoczęli, w lipcu 2022 r., zbieranie podpisów o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

12 sierpnia 2022 r. Gdy do zebrania pozostało już tylko około 50 podpisów zarząd Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r. Zrobił to celowo w piątek po południu przed trzydniowym weekendem, aby poprzez skrócenie czasu utrudnić członkom Spółdzielni zgłaszanie kandydatów i uchwał na Walne Zgromadzenie.

19 sierpnia 2022 r. Członkowie Spółdzielni zgłosili do porządku obrad wniosek o odwołanie zarządu. Jak się później okazało Książek nie ujął w porządku obrad prawidłowo i w terminie złożonego wniosku o odwołanie członków zarządu Spółdzielni. Tym samym naruszył prawo, bo nie ujął wniosku w porządku obrad we własnym interesie, ponieważ obawiał się odwołania z zarządu Spółdzielni.

5 września 2022 r. W poniedziałek rozpoczęło się pierwsze Częściowe Walne Zgromadzenie Osiedla Moniuszki. W tym dniu upłynęła kadencja rady nadzorczej powołanej w 2017 r., przedłużona z powodu zagrożenia epidemicznego, na podstawie obowiązującego w tym dniu art. 90a, Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (o zmianie ustawy o COVID-19), „… ulega ona [kadencja] przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”

W czasie Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki Książek naruszył zasady prowadzenia obrad, ponieważ zabronił, firmie obsługującej głosowanie elektroniczne, przeprowadzenia głosowania nad porządkiem obrad. Potem zabronił głosowania elektronicznego nad odwołaniem Książka i Nahornej. Członkowie Spółdzielni zwracali uwagę, że polecenia głosowania w czasie Walnego Zgromadzenia wydają przewodniczące obrad.

Prawnicy zatrudnieni przez Książka wprowadzili w błąd przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Osiedla Moniuszki, sugerując, że głosowanie nad odwołaniem Książka i Nahornej może się odbyć po zakończeniu walnego zgromadzenia. A przecież każdy student prawa wie, że nie można skutecznie głosować po zamknięciu walnego zgromadzenia.

6 września 2022 r. W czasie Walnego Zgromadzenia Osiedla Sikorskiego Książek znów naruszył zasady prowadzenia obrad, ponieważ ponownie zabronił firmie obsługującej głosowanie elektroniczne przeprowadzenia głosowania nad porządkiem obrad. Następnie ponownie zabronił głosowania elektronicznego nad odwołaniem Książka i Nahornej. Członkowie Spółdzielni głośno zwracali uwagę, że polecenia głosowania w czasie Walnego Zgromadzenia wydają przewodniczące obrad.

Czy Książek i zatrudnieni przez niego prawnicy mogli to zrobić skoro sprawa dotyczyła odwołania zarządu? To jest przecież obejście prawa!

9 września 2022 r. W piątek wieczorem zakończyło się ostatnie piąte częściowe walne zgromadzenie.

13 września 2022 r. We wtorek (jeden dzień roboczy po zakończeniu, w dniu 9 września, w piątek wieczorem, walnych zgromadzeń), członek Spółdzielni, znajomy prezesa Książka zwany dalej, jako „Powód N.N.”, złożył do sądu w Olsztynie 14 stron pozwu o uchylenie 4 uchwał w sprawach: przyjęcia porządku obrad (w zakresie wprowadzenia do porządku obrad uchwał o odwołaniu członków zarządu), odwołania prezesa zarządu Arkadiusza Książek, odwołania członka zarządu Anety Nachornej i wyboru rady nadzorczej oraz wstrzymanie ich wykonania do czasu zakończenia sprawy sądowej. Do pozwu Powód N.N. dołączył 12 stron załączników.

Powód N.N. był jedynym kandydatem do rady nadzorczej, który nie był obecny na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu. Nie usprawiedliwił swojej nieobecności przed członkami Spółdzielni. Nie przestawił do odczytania swojej prezentacji na żadnym Częściowym Walnym Zgromadzeniu.

Skąd „Powód N.N.” (znajomy Książka) znał przebieg wszystkich pięciu walnych zgromadzeń? Jak zdążył napisać pozew skoro nie był na żadnym walnym zgromadzeniu?

Powód N.N. od długiego okresu czasu jest bliskim znajomym prezesa Arkadiusza Książka. 

Zdaniem członków Spółdzielni pozew Powoda i wniosek wstrzymanie wykonalności uchwał miał na celu wyłącznie utrzymanie jego znajomego, prezesa Arkadiusza Książka i bliskiej znajomej Książka, Anety Nachornej, na stanowiskach członków zarządu oraz wyeliminowanie nowo wybranej rady nadzorczej. Nowa rada nadzorcza jest niezależna od prezesa a Książek boi się, że będzie go kontrolować.

15 września 2022 rSpółdzielnia kierowana przez Książka i Nahorną popiera Powództwo Powoda. Książek i Nahorna chcą, aby uchwała o ich odwołaniu była nieważna. Chcą także, by nieważna była uchwała o wyborze nowej rady nadzorczej.

A przecież to Zarząd Spółdzielni w „Zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia” zamieścił punkt 6. „Wybory do rady nadzorczej – prezentacja kandydatów, głosowanie”.

To Zarząd zdecydował o sposobie głosowania elektronicznego. Tajność głosowania elektronicznego potwierdziła firma wybrana przez Zarząd Spółdzielni.

Ten sposób głosowania potwierdziło dwóch prawników zatrudnionych przez Zarząd oraz prezes i radca prawny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Dlaczego Zarząd Spółdzielni uznaje Powództwo o uznanie uchwały za nieważne skoro była ona głosowana zgodnie z wolą zarządu i zgodnie z opiniami prawników? Czy dlatego, że członkowie Spółdzielni wybrali nową niezależną radę nadzorczą?

16 września 2022 r. Prezes Książek zawiadamia przewodniczące Częściowych Walnych Zgromadzeń o opóźnieniu w sporządzeniu protokołów, bo będzie robił stenogramy dla sądu. 

Ukrył przed przewodniczącymi i członkami Spółdzielni, że jego znajomy złożył pozew o unieważnienie uchwał o odwołaniu Książka i Nahornej oraz o wyborze nowej rady nadzorczej. Ukrył też, że on z Nahorną poparli pozew o unieważnienie.

19 września 2022 rSpółdzielnia, bez wezwania sędziego, składa do Sądu nagrania wideo z przebiegu pięciu części Walnego Zgromadzenia zawierające około 20 godzin nagrań. Dlaczego podczas Częściowych Walnych Zgromadzeń Książek nie informował spółdzielców, że nagrywa całość, aby sporządzić protokoły? Dlaczego Książek nie udostępnił nagrań wideo dla przewodniczących walnych zgromadzeń?

20 września 2022 r. Sąd w składzie jednoosobowym, na posiedzeniu niejawnym, postanawia udzielić zabezpieczenia roszczeniom powoda i wstrzymać wykonanie 4 uchwał.

26 września 2022 r. Spółdzielnia ogłasza na swojej stronie internetowej postanowienie sądu, ale zaczernia nazwisko powoda? Dlaczego? Czy ten jego znajomy jest nieśmiały? Tchórzliwy? A może obawia się, że mieszkańcy będą go pytać: Dlaczego działa przeciwko członkom Spółdzielni?

Książek z Nahorną w dalszym ciągu ukrywają pozew i swoją odpowiedź, w tym odpowiedź w sprawie wyboru rady nadzorczej sprzeczną ze skutecznością i wynikami głosowania spółdzielców na Walnych Zgromadzeniach.

28 września 2022 r. Spółdzielnia składa do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 20 września 2022 r., dotyczącego zabezpieczenia Powództwa i doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, z informacją o uiszczeniu opłaty.

28 września 2022 rSpółdzielnia, bez wezwania sędziego, składa do Sądu trzy protokoły z trzech części Walnego Zgromadzenia, sporządzone przez protokolantki w formie niepełnych stenogramów, bez podpisów przewodniczących i sekretarzy tych części Walnego Zgromadzenia.

28 września 2022 r. Dwóch członków Spółdzielni S.K. oraz K.G., zgłasza interwencję uboczną i wnioskuje o oddalenie powództwa.

03 października 2022 rSpółdzielnia ponownie składa do Sądu wniosek o sporządzenie w całości uzasadnienia postanowienia z dnia 20 września 2022 r. dotyczącego zabezpieczenia Powództwa i doręczenie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, z załącznikiem o uiszczeniu opłaty.

04 października 2022 rSąd sporządza Uzasadnienie postanowienia z dnia 20 września 2022 r.

20 października 2022 r. Członek Spółdzielni S.K. wybrany od nowej rady nadzorczej, składa do Sądu (jako interwent uboczny) pismo procesowe z wnioskiem o wyłączenie sprawy z powództwa znajomego Książka - Powoda N.N. o uchylenie uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

27 października 2022 r. Sędzia, który wydał postanowienie wyłącza się ze sprawy! Sprawę przejmuje drugi sędzia.

4 listopada 2022 r. Drugi członek Spółdzielni K.G., również składa do sądu (jako interwent uboczny) pismo procesowe z wnioskiem o wyłączenie sprawy z powództwa znajomego Książka o uchylenie uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

4 listopada 2022 r. Dwóch członków Spółdzielni uzyskuje dostęp do akt sprawy jako interwenci uboczni. Dopiero wtedy mogli zapoznać się z wszystkimi ukrywanymi przez Książka dokumentami i faktami w sprawie sądowej (zaznaczonymi powyżej kolorem czerwonym).

Książek znał wszystkie akta sprawy. Są one w dokumentach Spółdzielni. Czy ukrywanie tych dokumentów przez Książka, to celowe wprowadzanie spółdzielców w błąd? Czy to manipulacja?

7 listopada 2022 r. Drugi sędzia wyłącza się ze sprawy. Sprawę przejmuje trzeci sędzia.

9 listopada 2022 r. Dwóch członków Spółdzielni S.K. oraz K.G., występujący jako interwenci uboczni, złożyło do sądu zażalenia z wnioskami o uchylenie postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze rady nadzorczej, ze względu na brak podstaw faktycznych oraz wyłączenie sprawy w zakresie uchwał o wyborze rady nadzorczej, do oddzielnego postępowania.

18 listopada 2022 r. Członek Spółdzielni S.K. występujący jako interwent uboczny, złożył do sądu wniosek o uchylenie zabezpieczenia w postaci postanowienia o wstrzymaniu uchwał o wyborze rady nadzorczej.

9 grudnia 2022 r. Sąd odwoławczy odrzucił zażalenie z powodów formalnych, ponieważ pierwszy Sędzia nie doręczył odpisu pozwu do pozwanej Spółdzielni! Dlatego członkowie Spółdzielni nie mogą być traktowani w postępowaniu zażaleniowym, jako interwenienci uboczni uprawnieni do wniesienia zażaleń. Dlaczego sędzia z wieloletnim stażem nie wysłał pozwu do Spółdzielni?

12 grudnia 2022 r. Do Sądu Okregowego w Olsztynie wpłynęło pismo podpisane przez kilkuset członków Spółdzielni o przyspieszenie terminu rozpoznania sprawy.

23 stycznia 2023 r. Sąd (już trzeci sędzia w tej sprawie) wydaje postanowienie o doręczeniu odpisu pozwu do Spółdzielni.

27 stycznia 2023 r. Członkowie Spółdzielni - interwenci uboczni składają do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora procesowego. Uzasadniają to tym, że zarząd działa niezgodnie z podjętymi uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz nie może występować we własnej sprawie dotyczących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie o odwołaniu członków zarządu.

7 lutego 2023 r. Sąd wysłał wreszcie pozew do Spółdzielni. Dopiero ponad 4 miesiące po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze rady nadzorczej!

14 marca 2023 r. Spółdzielnia wysyła odpowiedź na pozew podtrzymując żądania Powoda N.N., czyli znajomego prezesa Spółdzielni A. Książka. Sąd odpowiedź na pozew otrzymał 16 marca 2023 r.

15 marca 2023 r. Trzech członków Spółdzielni wybranych do nowej rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, wysłało do Ministra Sprawiedliwości: Wniosek o wyłączenie Sądu Okręgowego w Olsztynie z prowadzenia sprawy (sygn. akt I C 1026/22), z powództwa członka Spółdzielni (znajomego Książka), przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej, przy udziale interwenienta ubocznego S.K., oraz przekazania rozpatrzenia sprawy do innego Sądu Okręgowego, a także objęcia sprawy nadzorem Ministra Sprawiedliwości, jako sprawy o szczególnym znaczeniu społecznym dla 7 tysięcy członków Spółdzielni Mieszkaniowej, ze względu na bardzo poważne błędy proceduralne sądu. Kopia wniosku dotarła do Sądu Okręgowego w Olsztynie 17 marca 2023 r.

11 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie - Wydział I Cywilny wydał z urzędu Postanowienie o: uchyleniu poprzedniego Postanowienia z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wstrzymania wykonalności uchwał o: przyjęciu porządku obrad, odwołaniu prezesa Książka, odwołaniu członka zarządu Nahornej i najważniejszej dla członków Spółdzielni uchwały o wyborze nowej rady nadzorczej.

To istotny zwrot postępowania w sprawie. Jednak ukrywający tchórzliwie swoje nazwisko Powód N.N. wystąpił o uzasadnienie, więc będzie przewlekał postępowanie w sprawie.

KBC

Załącznik 1. pisma do  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Stan wydarzeń na dzień 2023-05-08.

 

 

 

 

Spis treści