Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Opinia członków spółdzielni w sprawie wydarzeń

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

(Zał. 2. pisma do ZRSM i KRS)

Podczas procedowania w sprawie członkowie Spółdzielni argumentowali swoje wnioski i publicznie pytali:

Dlaczego Sąd (pierwszy sędzia – znajomy powoda) postanowił wstrzymać uchwałę w sprawie wyboru rady nadzorczej, skoro była ona głosowana zgodnie z uchwałą zarządu oraz zgodnie z opiniami prawników i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie?

Sąd przed wydaniem postanowienia, powinien ustalić i wnikliwie rozważyć rzadko spotykaną zgodność interesów powoda i pozwanego oraz niespotykaną szybkość przepływu dokumentów. Dlaczego Sędzia nie wysłał odpisu pozwu do Spółdzielni? Dlaczego nie sprawdził, czy odpis pozwu dostarczony do Spółdzielni przez Powoda N.N. był zgodny z odpisem pozwu dostarczonym do Sądu? Okoliczności sprawy wyraźnie wskazują, że pozew został złożony przez znajomego Sędziego, w osobistym interesie prezesa Spółdzielni, z pokrzywdzeniem interesu gospodarczego Spółdzielni i jej członków.

Pierwszy Sędzia od ponad 20 lat jest mieszkańcem Kętrzyna i zna Powoda N.N. Prezes Książek też zna Powoda N.N., są to fakty powszechnie znane i publikowane. Podobno Powód N.N. utrzymuje kontakty towarzyskie ze znajomymi sędziego i niektórymi innymi sędziami?  

Zdaniem członków Spółdzielni sędzia powinien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu uchwały o wyborze nowej rady nadzorczej Spółdzielni, kiedy w pozwie zobaczył, że Powodem N.N. jest jego znajomy.

Powód N.N. nie podaje żadnych dowodów na wstrzymanie uchwały o wyborze rady nadzorczej. Powód N.N. nie był obecny na żadnym częściowym walnym zgromadzeniu. Głosowanie nad wyborem członków rady nadzorczej było przeprowadzone w sposób tajny potwierdzony oświadczeniem firmy oraz opiniami prawników i zarządu przedstawianymi na Walnym zgromadzeniu. Głosowanie było tajne i nie było możliwości ustalenia, kto jak głosował?  Dlaczego Sędzia tego nie sprawdził przed wydaniem postanowienia?

Dlaczego Powód N.N. nie był obecny na żadnym częściowym walnym zgromadzeniu, chociaż kandydował do rady nadzorczej? Dlaczego nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia i nie przekazał nawet swojej prezentacji do odczytania? Dlaczego zlekceważył walne zgromadzenie oraz możliwość zabierania głosu zgłaszania uwag i propozycji, co do przyszłości Spółdzielni? Jeżeli Powód N.N. uważa, że ważne jest prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni to, dlaczego składa pozew o uchylenie uchwały w sprawie powołania rady nadzorczej? Przecież Spółdzielnia musi mieć radę nadzorczą i komisję rewizyjną, wybraną przez członków Spółdzielni! Pozew powoda ma na celu wyłącznie obronę stanowiska jego znajomego, prezesa Spółdzielni Arkadiusza Książka i znajomej Książka członka zarządu – głównej księgowej Anety Nahornej.

Prawie 80 % głosujących Spółdzielców wybrało do rady nadzorczej osoby bardzo odpowiedzialne, które gwarantują prawidłowy nadzór w interesie członków Spółdzielni.

W Walnym Zgromadzeniu brało udział 901 członków Spółdzielni. To prawie dwa razy więcej niż na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w 2017 roku. Do rady nadzorczej kandydowało 24 członków. 9 członków wybranych do rady nadzorczej uzyskało od 627 do 366 głosów (średnio 485 głosów). Kandydaci z domniemanej listy prezesa Książka uzyskali średnio 140 głosów. Powód N.N. uzyskał tylko ~100 głosów. Jakim prawem ten znajomy Książka (ukrywający swoje nazwisko) wstrzymuje prace nowej rady nadzorczej? Dlaczego sąd do tej pory nie rozpatrzył tej sprawy?  

Na jakiej podstawie faktycznej i prawnej sąd (pierwszy sedzia) w swoim uzasadnieniu napisał, że uchwała o wyborze rady nadzorczej nie została wyszczególniona porządku obrad, skoro była zamieszczona w pkt. 6 ogłoszenia zarządu z dnia 12 sierpnia dołączonym do pozwu przez Powoda N.N.?

W ocenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej postanowienie Sądu o wstrzymaniu działania rady nadzorczej było przedwczesne i nie miało wystarczającego uzasadnienia w pozwie i w dowodach w sprawie. Sąd uwzględnił tylko interes Powoda N.N. i jego znajomego Książka.

Sąd pominął interes członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. To członkowie Spółdzielni zdecydowaną większością głosów wybrali członków nowej rady nadzorczej oraz głosowali przeciwko absolutorium dla zarządu Spółdzielni. Sąd naruszył zasady współżycia społecznego stawiając interes osobisty zarządu i jego znajomych nad interesem pozostałych siedmiu tysięcy członków spółdzielni. Spółdzielnia została pozbawiona organu nadzoru i kontroli, jakim jest rada nadzorcza i powołana w ramach jej kompetencji komisja rewizyjna.

Członkowie Spółdzielni nie mają zaufania do członków Zarządu.  Przy podjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium 78% biorących udział w głosowaniu, głosowało przeciwko udzieleniu absolutorium dla prezesa Arkadiusza Książka.  Przeciwko udzieleniu absolutorium dla członka zarządu i jednocześnie głównej księgowej Anecie Nahornej głosowało 86% członków. Trzeci członek zarządu Dariusz Powroźnik przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim a przeciwko udzieleniu absolutorium głosowało 58% członków.

Sprawa to ma duży wydźwięk społeczny. Członkowie Spółdzielni głośno mówią o niezrozumiałym dla nich postanowieniu Sądu o wstrzymaniu wykonalności uchwały o wyborze rady nadzorczej. Pytają, kto będzie odpowiadał materialnie za to, że prezes, któremu walne nie udzieliło absolutorium, zarządza bez żadnej kontroli ze strony prawidłowo wybranej rady nadzorczej? Kto pokryje straty Spółdzielni, jeżeli koszty okażą się nadmierne lub umowy były zawarte z naruszeniem prawa? Powód N.N. czy członkowie Spółdzielni? Sąd czy Skarb Państwa?

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział I Cywilny, wydane z urzędu, w dniu 11 kwietnia 2023 r., o:

uchyleniu poprzedniego Postanowienia

z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wstrzymania wykonalności uchwał o:

- przyjęciu porządku obrad,

- odwołaniu prezesa Książka,

- odwołaniu członka zarządu Nahornej

i najważniejszej dla członków Spółdzielni,

- uchwały o wyborze nowej rady nadzorczej,

jest sprawiedliwe dla 7 tysięcy członków Spółdzielni. 

Wskazuje na bliskie zakończenie sprawy [o sygn. I C 1026/22, w Sądzie Okregowym w Olsztynie] oraz koniec nieuprawnionego i szkodliwego zarządzania prezesa Książka.

KBC

Załącznik 2. pisma do  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Stan wydarzeń na dzień 2023-05-08.

Zaznaczenia tekstu kolorem od redakcji KBC.

 

 

 

 

Spis treści