Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Opis działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Pionier” w Kętrzynie, wybranej w 2017 r.,

[za okres od stycznia 2023 r.]

(Zał. 3. pisma do ZRSM i KRS)

Kadencja rady nadzorczej wybranej w 2017 r. powinna upłynąć 5 września 2022 r., z dniem zwołania pierwszego walnego zgromadzenia Spółdzielni, na podstawie obowiązującego w tym dniu art. 90a, Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (o zmianie ustawy o COVID-19). 

Zarząd Spółdzielni złożył wniosek o wykreślenie z rejestru KRS członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022.  Prezes Książek, po pozwie jego znajomego o unieważnienie uchwały o wyborze nowej rady nadzorczej w 2022 r., chciał w ten sposób zarządzać bez kontroli rady nadzorczej i komisji rewizyjnej.

Jednak Sąd Rejonowy w Olsztynie (rejestrowy KRS) w dniu 29 listopada 2022 r. odmówił wykreślenia rady nadzorczej, a po odwołaniu Spółdzielni, w dniu 8 grudnia 2022 r. podtrzymał swoje orzeczenie.

Po czteromiesięcznej przerwie rada nadzorcza Spółdzielni, wybrana w 2017 r. rozpoczęła obrady w styczniu 2023 r.

Rada nr 1/2023 w dniu 31-01-2023 r. Po dyskusji członków rady nadzorczej prezes A. Książek i członek zarządu A. Nahorna zadeklarowali członkom rady nadzorczej, że do końca marca złożą rezygnacje z funkcji prezesa i członka zarządu. Zrobili to w obecności 6 członków rady nadzorczej kadencji 2017-2022.

Rada nr 2/2023 w dniu 17-02-2023 r. Książek wycofuje się ze swojej obietnicy i mówi, że ani on, ani Nahorna takiej deklaracji nie składali. Nahorna nie potwierdziła tego, bo nie przyszła na radę nadzorczą. Jednak 4 członków rady stwierdziło, że taka obietnica została złożona. Członkowie rady zażądali od zarządu przygotowania uchwał o odwołanie Książka i Nahornej.

Rada nr 3/2023 w dniu 10-03-2023 r. Książek nie przygotował uchwał o odwołanie członków zarządu i nie zlecił ich przygotowania radcy prawnemu. Członkowie rady podjęli decyzję o zwołaniu następnej rady nadzorczej i przygotowanie uchwał w celu odwołania Książka i Nahornej.

Rada nr 4/2023 w dniu 17-03-2023 r. Przed posiedzeniem rady nadzorczej, w piątek, po godzinie 13, do budynku SM Pionier przyszli przewodniczący rady T. Lenkowski i członek rady L. Lisowski. Podobno ponad godzinę rozmawiali z Książkiem. Opuścili biuro przed godz. 15 i już na posiedzenie rady nadzorczej o godz. 16 nie przyszli. Na posiedzeniu rady nie pojawił się również Książek, Nahorna i prawnik Spółdzielni. Na posiedzeniu rady nadzorczej zjawiło się 4 członków: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej nie można było podjąć z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia. Postanowiono zwołać radę w następnym terminie.

Rada nr 5/2023 w dniu 27-03-2023 r. W posiedzeniu rady nadzorczej ponownie uczestniczyło 4 członków: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski nie byli obecni i nie usprawiedliwili swojej nieobecności, uniemożliwiając podjęcie uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia.

Rada nr 6/2023 w dniu 03-04-2023 r. Na posiedzenie rady nadzorczej przyszło 6 członków oraz prezes A. Książek. Jednak dwóch członków T. Lenkowski i L. Lisowski opuściło posiedzenie w trakcie obrad, uniemożliwiając podjęcie uchwały o odwołaniu Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do jej podjęcia.

Rada nr 7/2023 w dniu 21-04-2023 r. W posiedzeniu rady nadzorczej uczestniczyło tylko 4 członków rady: Tadeusz Ścibek, Ewa Dziekońska-Piłat, Lucyna Michalczyk i Henryk Skórka. Zjawił się też prezes Arkadiusz Książek z pracownicą działu członkowskiego. Po raz kolejny nie przyszli Tomasz Lenkowski i Lech Lisowski. Rada nie mogła odwołać Książka i Nahornej z powodu braku wymaganej ilości 5 członków do podjęcia uchwały.

Po zakończeniu posiedzenia rady jedna osoba złożyła rezygnację z członkowstwa w radzie.

Ponieważ po rezygnacji rada nadzorcza liczyła już tylko 5 członków, dwóch członków rady złożyło, do zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej: 

Wniosek dotyczący zwołania walnego zgromadzenia:

W związku z rezygnacją w dniu 21 kwietnia 2023 r. członka rady, z mandatu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, na podstawie § 57 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, wzywamy Zarząd do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Statut SM Pionier w Kętrzynie, w Rozdziale 11.2.2 Wybory uzupełniające do rady nadzorczej § 57 ust. 2, stanowi:

W przypadku utraty mandatu przez więcej niż 1/3 członków rady nadzorczej zarząd spółdzielni zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie w celu uzupełnienia jej składu.

W tej niespotykanej i patologicznej sytuacji bojkotowania posiedzeń rady nadzorczej przez członków zarządu i dwóch członków rady nadzorczej, należy domniemywać, że nastąpiła pozastatutowa „zmowa” w celu przedłużania kadencji członków zarządu. Prezes Książek i główna księgowa Nahorna nie uzyskali absolutorium, a członkowie Spółdzielni głosowali za ich odwołaniem. Również wymagana większość członków rady nadzorczej (kadencji 2017-2022) dążyła do odwołania członków zarządu.

KBC

Załącznik 3. pisma do  Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Stan wydarzeń na dzień 2023-05-08.

Zaznaczenia tekstu kolorem od redakcji KBC.

 

 

 

 

Spis treści