Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czwarty wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia SM "Pionier" w Kętrzynie

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie Stanisław Kulas, Władysław Zarecki, Tadeusz Ścibek i Henryk Gienieczko skierowali, w dniu 24 maja 2023 r., do Zarządu Spółdzielni żądanie niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

„Pionier” w Kętrzynie

Wnioskujemy o niezwłoczne zwołanie w trybie stacjonarnym Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Zgodnie ze Statutem naszej Spółdzielni:

§ 41 ust. 1. „Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie.”

§ 44 ust. 1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 45 ust. 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem pierwszej części posiedzenia walnego zgromadzenia.

§ 47 ust. 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

 

Żądamy również publicznego wyjaśnienia:

1. Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie zwołał dotychczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzupełnienia składu rady nadzorczej do ilości zgodnej ze Statutem SM „Pionier” w Kętrzynie, pomimo pisemnego zgłaszenia takiego żądania przez członków rady nadzorczej, w dniu 24 kwietnia 2023 r.?

2. Dlaczego Zarząd nie powiadomił członków Spółdzielni o trwającej lustracji oraz możliwości zgłaszania spraw wymagających lustracji bezpośrednio do lustratorów przeprowadzających lustrację Spółdzielni?

3. Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie opublikował Sprawozdania finansowego za 2022 rok na stronie eBOK Spółdzielni?

4. Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie opublikował Postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie o sygn. I C 1026/22, z dnia 11 kwietnia 2023 r.? Do tej pory na stronie Spółdzielni jest dostępne tylko Postanowienie z 22 września 2022 r., które zostało uchylone z urzędu, z powodów które Sąd dokładnie wyjaśnił w swoim uzasadnieniu do postanowienia. Brak tego postanowienia z uzasadnieniem jest celowym ukrywaniem istotnych informacji przed członkami naszej Spółdzielni.

Niezwołanie walnego zgromadzenia, brak informacji o trwającej lustracji, brak publikacji sprawozdania, brak publikacji postanowienia sądu i uzasadnienia, jest umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków oraz ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych członków zarządu.

Do wiadomości:

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.

Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie.

 

 

 

 

Spis treści