Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Opis wydarzeń ws.

unieważnienia głosowania 

na piśmie podczas

Walnego Zgromadzenia

w czerwcu 2023 r. 

24 maja 2023 r. członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko składają, kolejny w 2023 r., czwarty wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym.

1 czerwca 2023 r. członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” wKętrzynie: Henryk Gienieczko, Stanisław Kulas, Waldemar Nowak i Władysław Zarecki złożyli do Zarządu Spółdzielni Wniosek o ujęcie w porządku obrad walnego zgromadzenia w 2023 r. uchwał o odwołaniu poszczególnych członków zarządu w związku z nieudzieleniem absolutorium za lata 2019-2021.

5 czerwca 2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (Książek z Nahorną) podjął Uchwałę Nr 30/2023 w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

9 czerwca 2022 r. dwóch członków Spółdzielni Mieszkaniowej złożyło pozwy do Sądu Okręgowego w Olsztynie o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały Zarządu.

14 czerwca 2023 r. Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, skierowali do Zarządu SM Pionier oraz komisji do spraw nadzorowania głosowania uwagi i zastrzeżenia do Uchwały Nr 30/2023 ws. pisemnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy z powództwa Stanisława Kulasa, przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały spółdzielni, postanawia udzielić zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie pisemnego głosowania uchwał.

20 czerwca 2023 r. Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, złożyli do Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie pismo z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym w związku z wydanym, przez Sąd Postanowieniem.

27 czerwca 2023 r. Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko złożyli w pierwszym dniu głosowania pismo ws.  nieważności głosowania do Zarządu SM Pionier, komisji nadzoru głosowania oraz do notariusza nadzorującego głosowanie. Nieważność głosowania wynikała z prawomocnego orzeczenia sądu.

29 czerwca 2023 r. Stanisław Kulas, Władysław Zarecki, Henryk Gienieczko, Anna Pawelec i Jarosław Żyła w ostatnim dniu głosowania ponownie złożyli pismo ws. nieważności głosowania, skierowane do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier, notariusza nadzorującego głosowanie i komisji do spraw nadzorowania głosowania.

8 sierpnia 2023 r. Prawnik SM Pionier (z upoważnienia Książka i Nahornej), złożył do  Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej Sąd KRS)  wniosek o wykreślenie 3 pozostałych członków starej rady nadzorczej, w związku z głosowaniem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

11 sierpnia 2023 r. Stanisław Kulas powiadomił Sąd KRS, że wniosek jest niezasadny, ponieważ Sąd Okręgowy w Olsztynie wstrzymał głosowanie uchwał na piśmie.

19 sierpnia 2023 r. Sąd KRS oddalił wniosek o wykreślenie z Rejestru członków Rady Nadzorczej uznając za nieważne głosowanie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie.

5 września 2023 r. Prawnik SM (z upoważnienia Książka i Nahornej), złożył skargę na postanowienie Sądu KRS z 19 sierpnia 2023 r.

10 września 2023 r. Stanisław Kulas powiadomił Sąd KRS o błędach prawnika i Książka w złożonej skardze oraz celowo pominiętych istotnych faktach.

28 września 2023 r. Sąd KRS postanowił oddalić wniosek SM Pionier a w uzasadnieniu wskazał przede wszystkim na brak możliwości przeprowadzenia walnego zgromadzenia w formie głosowania pisemnego.

W wyniku pozwu złożonego przez Stanisława Kulasa Sąd Okręgowy w Olsztynie oraz Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, unieważniły zarządzone przez Książka i Nahorną głosowanie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2023 r.

KBC

Wyroki sądów były publikowane w artykułach:

Sąd wstrzymał głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie SM „Pionier”

Walne Zgromadzenie 2023 r. SM Pionier jest NIEWAŻNE

Napisał nieprawdę? Cz. 3 z 4 Dlaczego Książek przekłamuje postanowienia Sądu KRS ?

Drugie uzupełnienie wniosku do ZRSM RP oraz KRS o zwołanie Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

Spis treści