Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza szczegółowo skontroluje przetarg na "podzielniki"

Z inicjatywy Stanisława Kulasa, Zarząd SM Pionier złożył wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, zwołane w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2024 r., uchwały zobowiązującej radę nadzorczą do:

Przeprowadzenia szczegółowej kontroli ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz zawarcia i realizacji Umowy na „Dostawę kompletnego systemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni" (tzw. przetargu na podzielniki ciepła)

oraz

przedstawienia protokołu z przeprowadzonej kontroli na następnym walnym zgromadzeniu.

 

Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się, w dniu 29 marca 2024 r., rozpoczęła analizę regulaminu rozliczania ciepła oraz przegląd dokumentów związanych z przetargiem na podzielniki ciepła. W wyniku wstępnej kontroli dokumentów oraz wspólnych z Zarządem, spotkań z czteroma dostawcami podzielników i systemu rozliczeń, Rada Nadzorcza powołała, w dniu 6 maja 2024 r., "Komisję doraźną ds. rozliczeń mediów". 

W wyniku wspólnych prac członków Komisji i Zarządu wystąpiły wątpliwości, co do prawidłowości przetargu i zawartej przez poprzedniego prezesa i byłą główną księgową umowy. W celu dokładnego wyjaśnienia sprawy Zarząd, po konsultacji z członkami Komisji, wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej kontroli.

Ze względu na wagę sprawy dla wszystkich członków SM Pionier uchwałę ws. kontroli podejmie Walne Zgromadzenie.

Ewentualne dochodzenie roszczeń, w stosunku do osób, które nie dopełniły swoich obowiązków i/lub skierowanie sprawy do organów ścigania, nastapi po zakończeniu kontroli. 

 

 

 

 

 

Spis treści