Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 czerwca 2020 roku złożyłem skargę na postępowanie  Burmistrza Miasta Kętrzyn w sprawie przygotowania niezbędnych danych i udzielonych informacji do ustalenia opłat, przez radę Miejską w Kętrzynie, za odpady komunalne dla mieszkańców Kętrzyna. 

Po rozpatrzeniu skargi, na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 10 lipca 2020 roku i dniu 6 sierpnia 2020 roku, Rada Miejska w Kętrzynie podjęła, w dniu 27 sierpnia, Uchwałę nr XXVIII/2032020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn, przedłużającą termin rozpatrzenia skargi do 31 października 2020 roku  z uwagi na: „konieczność przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenia stanu faktycznego i prawnego spraw objętych skargą” a w szczególności:

„Urealnienia liczby mieszkańców przyjętych do wyliczeń stawki miesięcznej za odpady komunalne.

Unormowania gospodarki oddawania odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze.

Organizacji dodatkowego zespołu zadaniowego do spraw kontroli umów i deklaracji.

Dokonania korekty wyliczeń podanych w tabeli, stanowiących załącznik do podjętej uchwały XIV/103/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.”

W dniu 20 października Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie ponownie rozpatrzyła skargę na działalność Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Pomimo  ww. Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie zobowiązującej do „ustalenia stanu faktycznego i prawnego spraw objętych skargą” Komisja nie uzyskała wyjaśnień i konkretnych danych w sprawie, wymienionej ww. pkt. 2, dotyczącej „unormowania gospodarki oddawania odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze”, burmistrz miasta nie przedstawił komisji „korekty wyliczeń podanych w tabeli, stanowiących załącznik do podjętej uchwały XIV/103/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.” (ww. pkt. 4) do czego zobowiązywała go uchwała Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Podczas posiedzenia komisji zażądałem przedstawienia danych, o ilości odpadów na jednego mieszkańca, z miast wymienionych przez burmistrza: „Bartoszyce, Szczytno, Świecie, Żagań, Biłgoraj, Wyszków, Kłodzko, Goleniów, Sandomierz, Kluczbork”,  na podstawie których burmistrz ustalał ilość odpadów oddawaną przez jednego mieszkańca w Kętrzynie. Burmistrz nie przedstawił danych, a pani naczelnik burmistrza najpierw mówiła, że je poda i przeczyta, a potem mówiła że nie poda i nie przeczyta.

Poprosiłem panią naczelnik, w dniu 23 października, o przesłanie tych danych i otrzymałem je w dniu 26 października. Po wyrywkowym sprawdzeniu danych, z ogólnie dostępnymi informacjami w internecie, poprosiłem w dniu 27 października o podanie

  1. Dokładnego "źródła BIP", na podstawie którego Urząd Miasta Kętrzyn przyjął dane do wyliczeń. Proszę o przesłanie linku do strony internetowej lub przesłanie danych w formie elektronicznej.
  2. Podanie metody, na podstawie której przyjęto dane z tych miast, a nie z innych miast, wraz z podaniem uzasadnienia.
  3. Rocznej ilości odpadów, przypadającej na jednego mieszkańca w Polsce, dla okresu czasu przyjętego do wyliczeń.
  4. Rocznej ilości odpadów przypadającej na jednego mieszkańca, w Województwie Warmińsko-Mazurskim, dla okresu czasu przyjętego do wyliczeń.” 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, więc nie można sprawdzić, skąd wzięto te dane oraz czy są one wiarygodne.

Zażądałem również, na posiedzeniach komisji, wyjaśnienia dlaczego w tabeli przedstawionej przez burmistrza na Sesji  Rady Miejskiej w Kętrzynie w dniu 24 lutego (kolumna A, wiersz 1) jest podana wartość  6 582 ton?

Powinno być  6 443 ton. Wynika to z pomnożenia: liczby mieszkańców 21 265, przez uchwaloną przez radę miejską wartość 404 kg/mieszkańca rocznie, co stanowi 8 591 060 kg czyli 8 591 ton rocznie. Ponieważ w tabeli przedstawiono dane za 9 miesięcy należy 8591 ton pomnożyć przez 9/12, co daje wartość 6443 ton za 9 miesięcy.

Tylko ten jeden z kilku błędów burmistrza to różnica 139 ton.

Pomimo braku danych potrzebnych do „ustalenia stanu faktycznego” oraz oczywistych błędów w wyliczeniach danych, komisja w głosowaniu oddaliła skargę.

Z wyliczeń przedstawionych przez burmistrza w tabelach wynika, że obecna cena za odpady komunalne jest mocno zawyżona. Obowiązkiem radnych miasta Kętrzyn jest sprawdzanie danych i obliczeń przedstawionych przez burmistrza.

Brak wyjaśnienia nieprawidłowości w wyliczeniach burmistrza jest działaniem na szkodę mieszkańców.

To niezgodne z prawem i niesprawiedliwe, aby za błędy burmistrza, obciążać mieszkańców Kętrzyna. 

Z ww. powodów wnoszę o rzetelne rozpatrzenie mojej skargi, zgodnie z wytycznymi wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XXVIII/2032020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Powyższy wniosek mieszkańca Kętrzyna, pana Stanisława, wiceprezesa Stowarzyszenia Mieszkańców, został odczytany przed głosowaniem zasadności skargi na burmistrza podczas Sesji Rady Miejskiej 29 października.

W czyim interesie głosowali radni ?

W interesie mieszkańców, czy burmistrza?

Czy wszyscy radni znaleźli 

błędy matematyczne burmistrza?

Napiszemy wkrótce.

O mocno zawyżonej opłacie za odpady komunalne można przeczytać w tekstach: 

Wniosek o obniżenie opłat za odpady komunalne 

Następna podwyżka za cudze śmieci? 

Protest Stowarzyszenia Mieszkańców przeciwko podwyżkom opłat 

Śmieci znowu drożeją!

 

 

 

 

Spis treści