Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia SM Pionier

Stanisław KulasWładysław Zarecki i Henryk Gienieczko Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie złożyli, w dniu 11 września 2022 r., do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie, w składzie Arkadiusz Książek i Dariusz Powroźnik

WNIOSEK O ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

W związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny, z dnia 16 czerwca 2023 r., o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez

wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, z dnia 05 czerwca 2023 r., w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

oraz

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 28 sierpnia 2023 r., o oddaleniu wniosku o wykreślenie członków rady nadzorczej, ze względu na

wadliwość zwołania walnego zgromadzenia uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” nr 30/2023 w Olsztynie z dnia 05.06.2023 r. zarządzającą głosowanie pisemne nad wskazanymi w niej uchwałami

Wnosimy o niezwłoczne zwołanie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członów Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

w celu:

1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań: finansowych, zarządu i rady nadz.

2. Udzielenia (nieudzielenia) absolutorium członkom zarządu.

3. Podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.

4. Oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

5. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej,

6. Uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Zał.: 5 szt dokumentów sądowych.

 

 

 

 

Spis treści