Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy przesłany do nas wniosek mieszkańca Kętrzyna, przedstawiony na XXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2020 r.

  

Rada Miejska w Kętrzynie, Burmistrz Miasta Kętrzyn

Szanowni Państwo!

Po raz czwarty składam wniosek o obniżenie opłat za odpady komunalne. Uchwalona, na poprzedniej sesji w dniu 24 lutego 2020 r. miesięczna opłata wysokości 28,20 zł od mieszkańca, została wyliczona z prostymi błędami rachunkowymi i oparta na szacunkowych - nierzeczywistych danych.

Burmistrz, do projektu uchwały dołączył na komisje rady uzasadnienie uchwały i poniższą tabelę, w której błędnie wyliczył cenę 28,20 zł od mieszkańca miesięcznie:

                                                                                                  Tabela 1

1) W tabeli 1, w kolumnie pierwszej, błędnie obliczono, że 6582 ton odpadów komunalnych, pomnożona przez 70%, wynosi 5464 ton. Prawidłowa wartość wynosi 4607 ton.

2) W tabeli 1 założono 6582 ton za 9 miesięcy 2020 r. Jeżeli tą ilość podzielimy przez liczbę zamieszkujących mieszkańców 21265, podzielimy przez 9 miesięcy i pomnożymy przez 12 miesięcy, to otrzymamy 0,412697 ton na mieszkańca rocznie, czyli 412,697 kg. Poprzednio burmistrz założył a rada miejska przyjęła 404 kg rocznie. Dlaczego teraz burmistrz założył szacunkowo, tak dokładną wielkość 412,697 kg? Czy rada miejska zmieniła tą wielkość?

Poniżej, w Tabeli 2, przedstawiam poprawnie obliczoną cenę z poprawionym mnożeniem wymienionym w powyższym pkt.1)

                                                                                                   Tabela 2

Z tych wyliczeń wynika, że według danych burmistrza, prawidłowo obliczona cena powinna wynosić 25,84 zł miesięcznie!

Z pomiarów ilości odpadów dokonywanych przez mieszkańców wynika, że mieszkańcy średnio oddają nie więcej niż 240 kg odpadów rocznie.

Prawidłowo obliczona cena za odpady komunalne, dla 240 kg odpadów od mieszkańca rocznie, została przedstawiona w poniżej w Tabeli 3.

                                                                                                Tabela 3 

Z tych wyliczeń wynika, że cena nie powinna wynosić więcej niż 15 zł od mieszkańca miesięcznie.

Burmistrz miasta, oprócz poprawienia tych obliczeń, i wystąpienia z projektem uchwały zmniejszającym cenę za odpady komunalne,  powinien również:

1. Dokonać kontroli posiadanych umów – deklaracji, złożonych przez mieszkańców.

2. Dokonać kontroli umów, które posiadają przedsiębiorcy.

3. Przyjąć do obliczeń rzeczywistą ilość odpadów oddawaną przez mieszkańca.

4. Zweryfikować rynkową cenę usług przedsiębiorcy odbierającego odpady.

5. Ustalić wielkość rzeczywistą odpadów komunalnych, pochodzących od mieszkańców, oddawanych do ZUOK.

6. Systematycznie poszukiwać tańszych odbiorców odpadów.

To jest niesprawiedliwe, aby za odpady osób i przedsiębiorców, którzy nie składają deklaracji, obciążać tych mieszkańców Kętrzyna, którzy sumiennie wypełniają swoje obowiązki, złożyli deklaracje i prawidłowo segregują odpady.

Stanisław Kulas

 

Spis treści