Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców w Kętrzynie zgłosiło wniosek o przeprowadzenie ponownego głosowania wotum (nie)zaufania dla burmistrza Niedziółki. Powodem wniosku jest uchylenie, przez II Wicewojewodę Warmińsko – Mazurskiego, uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania przez kętrzyńskich radnych.

Stowarzyszenie uzasadnia, że argumenty przeciwko nieudzieleniu wotum zaufania zostały na sesji absolutoryjnej dokładnie i szczegółowo przedstawione. Ocena motywów działania rady została dokładnie wyjaśniona w wystąpieniach radnych dostępnych w relacji z sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Kętrzyn. Podczas głosowania, na sesji rady miejskiej w Kętrzynie, dyskusja była merytoryczna, trwała ponad 40 minut, zabierali w niej głos radni głosujący za, przeciw, wstrzymujący się oraz burmistrz miasta. 

Za wotum głosowało tylko 5 radnych z klubu burmistrza, przeciw 3, 11 wstrzymało się od głosu. Radni, którzy wstrzymali się od głosu i byli nieobecni w pełni zdawali sobie sprawę, że ich głos będzie traktowany, jako głos przeciw wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki. Uzyskał on tylko 5 głosów, czyli niecałe 24 % ustawowego składu rady gminy, a powinien uzyskać ponad 50 %. Burmistrz nie uzyskał nawet połowy wymaganej ilości głosów. Przeciwko Niedziółce głosowała przytłaczająca większość radnych.

Analiza przebiegu sesji wyraźnie wskazuje, że uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia wotum zaufania, o której mowa w ust. 9 art. 28aa ww. ustawy została podjęta prawidłowo, spójnie wewnętrznie i zgodnie z Konstytucją, wyłącznie w związku z rozpatrzeniem raportu o stanie gminy i dokonaną na skutek tego oceny działalności organu wykonawczego.  Możliwość ustalenia motywów głosowania radnych, na podstawie protokołu a szczególnie na podstawie zapisu wideo z sesji przesądza o zgodności z prawem podjętej uchwały.

Jednak II Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, kierując się naszym zdaniem innymi niesłusznymi przesłankami, uznał inaczej i uchylił uchwałę rady miejskiej o nieudzieleniu wotum zaufania burmistrzowi Niedziółce. Dlatego, w związku z dużym niezadowoleniem mieszkańców i dużą liczbą interwencji mieszkańców miasta Kętrzyn , wnioskujemy o przeprowadzenie ponownego głosowania uchwały w sprawie (nie)udzielenia wotum zaufania dla burmistrza miasta Kętrzyn.

O udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania powinny decydować radni, a nie interpretacje prawne organu nadzorczego oparte o nieznane mieszkańcom kryteria.

Poniżej pełny tekst wniosku

 

 

Spis treści