Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o ukaranie kuratora

Punkt 1 wniosku

Stanisław Kulas członek Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie złożył do Sądu rejestrowego KRS w Olsztynie wniosek zawierający 5 punktów o wydanie poleceń i ukaranie kuratora.

.

1. Wydanie polecenia (ew. unieważnienia z urzędu), aby kurator Zygmunt Mierczak unieważnił wydane przez siebie, w dniu 07.02.2024 r., „Zarządzenie Kuratora SM Pionier w Kętrzynie w sprawie określenia tymczasowych zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie”, ponieważ:

1.1. Zarządzenie ingeruje w regulamin rozliczana kosztów dostawy energii cieplnej i przekracza zakres zwykłego zarządu.

Zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, „Uchwalanie regulaminów rozliczania kosztów dostawy energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz sposobu ustalania opłat na ich pokrycie”, należy do zakresu działania rady nadzorczej.

1.2. Zarządzenie jest niezgodne z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne Art. 45a. ust. 11a., który mówi „Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może:

1) dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania albo

2) obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania:

a) m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowanego albo

b) m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowanego.

Tymczasem przywołany w pkt. 1 Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, w § 10 ust. 1 mówi o „kosztach zmiennych określonych na podstawie średniej arytmetycznej jednostek obliczeniowych z trzech lokali o najwyższym wskazaniu podzielników kosztów ogrzewania i usytuowanych w tym samym budynku lub zespole budynków.”

 

Niezgodność polega więc na nieprawidłowym naliczaniu

kosztów ogrzewania w mieszkaniach nieopomiarowanych

(z uwzględnieniem powierzchni w m2)

z trzech mieszkań o najwyższych kosztach

zamiast ze

średniej wartości kosztów ogrzewania.

 

1.3. Zarządzenie w pkt. 2 i 3 ustala współczynniki korekcyjne i redukcyjne inne od dotychczas stosowanych, z data wsteczną.

Ustawa nie dopuszcza uchwalania lub ustanawiania zarządzeniem, wymienionych w pkt. 2 i 3 Zarządzenia nowych współczynników korekcyjnych i redukcyjnych, w celu stosowania ich do wyliczania kosztów ogrzewania z datą wsteczną, o której mowa w pkt. 4 Zarządzenia kuratora.

 

 

 

 

Spis treści