Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka zapomniał ?

Zbigniew Nowak, Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie, podczas 48 sesji, w dniu 30 grudnia 2021 r., przypomniał burmistrzowi, że do końca roku miał zakończyć sprawę; żądania zawierania umów ws. opłat za domniemane odpady z garaży.

Publikujemy treść pisma, które radny Nowak wystosował do burmistrza Niedziółki:  

W grudniu 2020 r. podjął pan decyzję zobowiązującą właścicieli garaży, usytuowanych w zespołach garażowych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, stanowiących nieruchomość niezamieszkałą, do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych wytwarzanych w garażach. U podstaw podjęcia tej decyzji legła z pewnością sytuacja związana z powstaniem, na działce będącej własnością Miasta, nielegalnego wysypiska odpadów w sąsiedztwie zespołu garażowego przy ul. Rynkowej.

Jednak przypadek odpadów przy zespole garażowym na ul. Rynkowej był przypadkiem szczególnym, bowiem odpady, które tam składowano nie były odpadami stricte komunalnymi, a pochodzącymi w zdecydowanej większości z pojazdów. Decyzja ta wywołała wśród właścicieli garaży niezadowolenie i mocny sprzeciw przeciwko zastosowaniu, wobec nich, odpowiedzialności zbiorowej. 

W marcu rada  miejska powołała  zespół, który miał dokonać analizy i oceny zjawiska wytwarzania odpadów komunalnych przez właścicieli garaży, zanieczyszczania terenu wokół zespołów garażowych, odbyć spotkania z właścicielami garaży oraz wypracować i przedłożyć panu burmistrzowi wnioski i rekomendacje w tej sprawie. 

W związku z tym, w sierpniu [2021 r.], obowiązek nawiązywania umów zawiesił pan do końca 2021 r. Niestety, zespół nie zakończył swojej pracy, stąd niniejsze moje pismo. 

Zgodzić się należy, że art. 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in. sklepy, instytucje, szkoły, przedszkola, etc. etc.) obowiązek posiadania umowy na wywóz odpadów, bowiem te wszystkie podmioty wytwarzają odpady i co do tego nie ma wątpliwości.

Inaczej jest w przypadku garaży, gdyż zachodzi zasadnicze pytanie, czy właściciele garaży wytwarzają odpady komunalne? Zespół, o którym wyżej mowa, zorganizował spotkania z właścicielami garaży przy ul. Rynkowej, Kasztanowej i Poznańskiej, których celem była ocena problemu wytwarzania przez nich odpadów komunalnych, utrzymania czystości terenu wokół zespołów garażowych oraz wysłuchał ich opinii na temat wprowadzonego obowiązku nawiązywania umów.

Spotkania wykazały, że za wyjątkiem terenu przy zespole garażowym przy ul. Rynkowej, w pozostałych zespołach właściciele garaży utrzymują należyty porządek a problem z odpadami komunalnymi nie istnieje.

Pragnę zwrócić uwagę na dwa elementy, mające istotne znaczenie dla uznania zasadności wprowadzenia tego obowiązku.

Po pierwsze, objęcie wszystkich właścicieli garaży, stanowiących odrębną nieruchomość niezamieszkałą, obowiązkiem nawiązania umów jest moim zdaniem dalece niesprawiedliwe, bowiem jak wykazały spotkania, właściciele wykorzystują garaże do parkowania swoich samochodów i nie prowadzą w nich żadnej działalności, z którą wiąże się wytwarzanie odpadów.

Po drugie, część właścicieli garaży nie posiada aut i garaż stanowi jedynie lokatę kapitału. Nie wykluczam sytuacji, że są i tacy właściciele garaży, którzy wytwarzają jakieś odpady lecz, w mojej ocenie, służby pana burmistrza, sprawując kontrolę przestrzegania postanowień wyżej cytowanej ustawy, mają możliwość skontrolowania i stwierdzenia przypadku wytwarzania odpadów, a w takich sytuacjach pan burmistrz posiada uprawnienia wydania decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g.

Pragnę zwrócić też uwagę na jeszcze jeden, wydaje się bardzo ważny aspekt tej sprawy. Przyjmując, że odpadami takimi są opakowania po płynach do spryskiwaczy i mycia szyb, płynach chłodzących czy po napojach spożywczych, to takie same odpady wytwarzają wszyscy właściciele pojazdów, bez względu na to czy posiadają garaż, jako odrębną nieruchomość, czy na nieruchomości zabudowanej, czy w garażu podziemnym, czy ci, którzy parkują swoje pojazdy na ogólnodostępnych parkingach, na terenie miasta.

Pomimo tego, decyzja pana burmistrza odnosi się tylko do właścicieli garaży, jako nieruchomości niezamieszkałych, co trzeba przyznać jest wyrazem nierównego traktowania wszystkich właścicieli garaży, czy właścicieli pojazdów.

Pragnę też nadmienić, że żadna gmina, z którą Kętrzyn porównuje się w różnych obszarach, nie objęła właścicieli garaży podobnym rozwiązaniem.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu właścicieli garaży wnoszę, by Pan Burmistrz wycofał się z projektu objęcia nas obowiązkiem nawiązania umów, o których mowa wyżej.

Z poważaniem

Radny Rady Miejskiej w Kętrzynie

Zbigniew Nowak

 

 

KBC

Dlaczego burmistrz NIedziółka:

- w grudniu 2020 r. żadał umów i opłat za odpady z garaży?

- w sierpniu 2021 r. zawiesił żadania opłat do końca 2021 r.

- gdy nadszedł koniec roku  zapomniał, co miał zrobić?

 

Nieudaną próbę wprowadzenia przez Niedziółkę nieuzasadnionych prawnie i niesprawiedliwych opłat za domniemane odpady z garaży opisaliśmy w tekstach: 

Niedziółka wyciąga pieniądze, z kieszeni właścicieli garaży?

Odpadowa propaganda.

Kto robi kawał właścicielom garaży?

Informacja właścicieli garaży z 09-06-2021 r.

Pierwsza wygrana właścicieli garaży.

 

 

 

 

Spis treści