Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Pan Krzysztof Głusiec, mieszkaniec Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, napisał w dniu 11 września 2017 r. do Zarządu Spółdzielni:

Na podstawie obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier § 17 pkt 3. (Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.), zwracam się z prośbą wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargów:

  • TI/1-6/17 z dnia 24.01.2017 r.
  • TI/1-24/17 z dnia 28.02.2017r.

Publikacja na stronie internetowej Spółdzielni z ogłoszeniami o przetargach oraz z informacja z otwarcia ofert nie daje  spółdzielcy wiedzy o zakresie prac przy jego nieruchomości.

Nie ma możliwości porównania zakresu prac planowanych i rzeczywiście wykonanych przy poszczególnych budynkach.

Proszę podać kto imiennie z pracowników – członków   Zarządu odpowiada za  spełnienie warunków przetargu budynku Królowej Bony 4.

Kto był inspektorem nadzoru?

Proszę podać numer faktury i kwotę jaką zapłacił wykonawca za zużytą wodę i prąd z budynku Królowej Bony 4.

Proszę podać jaką sumą odsetek  został obciążony wykonawca za nie dotrzymanie terminu  zakończenia prac, który według ogłoszenia przetargu przypadał 30 czerwca 2017r.

 

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury