Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Pan Krzysztof Głusiec, mieszkaniec Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, napisał w dniu 11 września 2017 r. do Zarządu Spółdzielni:

Na podstawie obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier § 17 pkt 3. (Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.), zwracam się z prośbą wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargów:

  • TI/1-6/17 z dnia 24.01.2017 r.
  • TI/1-24/17 z dnia 28.02.2017r.

Publikacja na stronie internetowej Spółdzielni z ogłoszeniami o przetargach oraz z informacja z otwarcia ofert nie daje  spółdzielcy wiedzy o zakresie prac przy jego nieruchomości.

Nie ma możliwości porównania zakresu prac planowanych i rzeczywiście wykonanych przy poszczególnych budynkach.

Proszę podać kto imiennie z pracowników – członków   Zarządu odpowiada za  spełnienie warunków przetargu budynku Królowej Bony 4.

Kto był inspektorem nadzoru?

Proszę podać numer faktury i kwotę jaką zapłacił wykonawca za zużytą wodę i prąd z budynku Królowej Bony 4.

Proszę podać jaką sumą odsetek  został obciążony wykonawca za nie dotrzymanie terminu  zakończenia prac, który według ogłoszenia przetargu przypadał 30 czerwca 2017r.

 

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści