Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo że...

czyli: Burmistrz straci miliony? Cz.10

Apelację od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie, o sygn. akt: I C 722/19 (wyrok niepublikowany), z dnia 2 marca 2020 r.  wniosła powódka M.K. zaskarżając go w całości i zarzucając mu nierozpoznanie istoty sprawy poprzez błędne ustalenie podstawy prawnej, naruszenie ustawy o systemie oświaty i kodeksu cywilnego.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, wyrokiem o sygn. akt. I ACa 335/20, z dnia 15 stycznia 2021 r., uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania, pozostawiając mu rozstrzygnięcie o kosztach w instancji odwoławczej. W uzasadnieniu napisał: 

"Przy zastosowaniu właściwej podstawy prawnej, wszystkie te kwestie zostałyby odpowiednio wyjaśnione i rozważone przez Sąd Okręgowy. Skoro tak się nie stało, to stwierdzić należy, że Sąd ten nie rozpoznał istoty sprawy, a to z kolei skutkuje uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania. Rozpatrując tę sprawę ponownie, Sąd pierwszej instancji uwzględni podstawę odpowiedzialności pozwanego z art. 471 k.c. w zw. z art. 90 u.s.o., rozkład ciężaru dowodu oraz zbada wysokość szkody."

Powołał się na argumenty zawarte w:

Uchwale Sądu Najwyższego, o sygn. akt. III CZP 29/19z dnia 8 listopada:

"Artykuł 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) nie wyłącza drogi sądowej do dochodzenia po dniu 1 stycznia 2018 r. w postępowaniu przed sądem powszechnym roszczeń dotyczących dotacji przyznawanych niepublicznym przedszkolom w okresie przed dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.)."

oraz na:

Wyrok Sądu Najwyższego, o sygn. akt. V CSK 502/18, z dnia 9 lipca 2020 r.,  rozwijający i dopełniający stanowisko zawarte w powyższej uchwale.

KBC

Sąd Wojewódzki w Olsztynie rozpatruje apelację a radnym podrzucono w piątek zaproszenie na sesję nadzwyczajną w celu podjęcia stanowiska. Jak zwykle nie dostarczono im dokumentów do zapoznania się ze sprawą. Nie wszystkie wyroki sądów są opublikowane na stronach sądów. Ponieważ burmistrz nie udostępnił mieszkańcom dokumentów związanych ze sprawą dla zainteresowanych zamieściliśmy aktywne liki do wyroków w sygnaturach spraw. 

Do poniedziałku radni powinni (ponownie?) przeczytać cztery wyroki zawierające łącznie 55 stron.

Czy przeczytają również wezwania przedsądowe i odpowiedzi burmistrza na wezwania, pozwy sądowe i odpowiedzi burmistrza na pozwy, apelację i odpowiedź burmistrza na apelację? Tych dokumentów burmistrz nie pokazuje mieszkańcom i radnym.

Nie stanowią one tajemnicy dla strony przeciwnej, bo strona powodowa je zna. Dlaczego więc ukrywane są one przed mieszkańcami i radnymi?

Czy chodzi o to aby radni podejmowali stanowisko bez wiedzy o przebiegu sprawy?

Gdy nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo że ...

 

 

 

Spis treści