Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd KRS

odwołał kuratora

SM "Pionier"

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu, w dniu 27 marca 2024 r., w Olsztynie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Stanisława Kulasa i Krzysztofa Głuśca, przy uczestnictwie Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie o zmianę kuratora 

postanawia:

odwołać kuratora w osobie Zygmunta Mierczaka,

powołać kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie w osobie Magdy Świercz, celem podjęcia niezbędnych działań zmierzających do powołania zarządu w ww. spółdzielni.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 05.01.2024 r. tut. sąd wyznaczył kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie w osobie Zygmunta Mierczaka.

W dniu 28.02.2024 r. wnioskodawcy złożyli wniosek o zmianę kuratora, z uwagi na brak z jego strony działań zmierzających do powołania w spółdzielni organu uprawnionego do jej reprezentacji.

Jak wynika ze sprawozdania kuratora złożonego w dniu 12.03.2024 r. na wezwanie sądu rejestrowego – kurator nie podjął czynności zmierzających do powołania w spółdzielni zarządu, w szczególności nie zwołał posiedzenia rady nadzorczej wybranej w dniach 5-9.09.2022 r.

Zaszła więc konieczność powołania nowej osoby, która podejmie niezbędne działania zmierzające do powołania zarządu ww. spółdzielni.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 42 KC oraz art. 603 KPC orzeczono, jak na wstępie.

 

 

 

 

Spis treści