Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 Sąd KRS wystąpił

o uchwałę powołującą

radę nadzorczą SM

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 2024-03-12 orzeczenie, którym zarządził: 

Zwrócić się do Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział I Cywilny z prośbą o nadesłanie uchwały nr 4 w sprawie wyboru rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 5-9.09.2022r. (I C 1026/22) - poświadczonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni.

Jeszcze w tym samym dniu Sąd KRS zwrócił się z pismem do Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydziału I Cywilnego z prośbą o nadesłanie uchwały nr 4.

Przypomnijmy, że wcześniej członkowie Spółdzielni wielokrotnie występowali do kuratora o wypełnianie obowiązków zgodnie z zakresem wyznaczonym przez Sąd KRS. Zdania zaznaczone czcionką pogrubioną w kolorze pomarańczowym, zawierają linki.

Wniosek do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia rady nadzorczej.

Wnosimy o wstrzymanie działań Kuratora niezgodnych ze Statutem.

To już drugi Wniosek Przewodniczących i Sekretarzy Walnych Zgromadzeń SM do Kuratora Spółdzielni o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Trzeci Wniosek do Kuratora o zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

 

Ponieważ kurator dalej nie wypełniał obowiązków i przekraczał uprawnienia członkowie spółdzielni wystąpili w wnioskami do Sądu KRS o:

1)  Zmianę kuratora

2) Nieudzielanie kuratorowi uprawnień przekraczających zakres zwykłego zarządu

    Sąd oddalił wniosek kuratora o rozszerzenie uprawnień.

3) Wniosek o ukaranie kuratora. Punkt 1 wniosku

    Wniosek o ukaranie kuratora. Punkty 2 i 3 wniosku

    Wniosek o ukaranie kuratora. Punkty 4 i 5 wniosku 

 

W wyniku wystąpień Sąd KRS wezwał kuratora do złożenia sprawozdania. Sprawozdanie kuratora wpłynęło w ostatnim wyznaczonym dniu, w godzinach popołudniowych. 

cdn...

 

 

 

Spis treści