Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kulas

zgłosił do KRS

błędy prawnika

Stanisław Kulas wystąpił, w dniu 11 września 2023 r., do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie błędów prawnika Spółdzielni - reprezentującego prezesa Książka.

Jako członek Spółdzielni wybrany do rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie w 2022 r. przedkładam istotne informacje w sprawie oraz składam uwagi i zastrzeżenia do Skargi złożonej przez prawnika reprezentującego Spółdzielnię, na orzeczenie referendarza sądowego. Orzeczenie i Uzasadnienie w artykule: Walne Zgromadzenie 2023 r. SM Pionier jest NIEWAŻNE.

Prawnik Spółdzielni podnosi, że postanowienie o zabezpieczeniu, z dnia 16-06-2023 r., zostało doręczone dopiero 04-07-2023 r. Postanowienie w artykule: Jak Książek z prawnikiem Postanowienie Sądu ukrywali?

Jednak nastąpiło to wyłącznie z winy Zarządu Spółdzielni, który świadomie i celowo nie odbierał pisma z Sądu. Prawnik pomija istotny fakt, że pismem z dnia 20-06-2023 r. Zarząd Spółdzielni został powiadomiony przez trzech członków Spółdzielni o wydaniu przez Sąd Postanowienia ze wzmianką o wykonalności i wysłaniu Doręczenia postanowienia. Postanowienie w artykule: Sąd wstrzymał głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie SM „Pionier”.

Następnie w pierwszym dniu pisemnego głosowania uchwał, 27 czerwca 2023 r., trzech członków Spółdzielni złożyło do Spółdzielni a następnie do Notariusza sporządzającego protokół z głosowania pisemnego drugie pismo powiadamiające o wydanym przez Sąd postanowieniu. Pismo w artykule: Pisemne Walne Zgromadzenie zwołane przez Książka i Nahorną jest bezprawne. Notariusz ujęła w Protokóle z głosowania fakt złożenia pisma oraz dołączyła treść oświadczenia i załączników.

W dniu 29 czerwca 2023 r., przed rozpoczęciem głosowania w trzecim dniu, zostało złożone trzecie i czwarte pismo do Notariusza sporządzającego protokół z głosowania, powiadamiające o wydanym przez Sąd postanowieniu. Pismo w artykule:  Książek i Nahorana ukrywali się przed członkami Spółdzielni? Cz.1. Notariusz ujęła w Protokóle z głosowania fakt złożenia pism. Dołączyła treść pism z załącznikami.

Z dokumentów wynika, że Zarząd Spółdzielni, powołana przez zarząd Komisja, oraz Notariusz byli skutecznie powiadamiani o wydanym postanowieniu. Zarząd nie dopełnił obowiązku sprawdzenia a wręcz odwrotnie, celowo i świadomie nie odbierał korespondencji z Sądu, o czym świadczą załączone 2 wydruki danych przesyłki, uwidocznione w załącznikach do dwóch protokołów z głosowań.

Prawnik Spółdzielni celowo załączył do akt sprawy tylko jeden, ostatni z trzech protokołów, bez załączników, ukrywając przed Sądem KRS fakt, że Zarząd Spółdzielni wiedział o wydanym postanowieniu w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia. Moim zdaniem to celowe działanie powinno być potraktowane, jako wprowadzenie w błąd, co do istotnych okoliczności i ukarane zgodnie z przepisami prawa.

Od lipca 2023 r. przestały obowiązywać tzw. „Covidowe” przepisy Prawa spółdzielczego. Nie obowiązywały już żadne ograniczenia w zwoływaniu zgromadzeń i zebrań. Zarząd podejmując uchwałę o głosowaniu na piśmie celowo uchylał się od Zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie sacjonarnym.  

Dziesięć miesięcy wcześniej, we wrześniu 2022 r., odbyło się Walne Zgromadzenie w trybie stacjonarnym bez żadanych ograniczeń sanitarnych. Należy więc uznać, że Uchwała nr 30, o pisemnym głosowaniu uchwał, była próbą obejścia prawa.

 

Moim zdaniem uchwała została podjęta w taki sposób, aby:

- uniemożliwić członkom Spółdzielni odwołanie członków zarządu (Arkadiusz Książek, Aneta Nahorna i Dariusz Powroźnik) z powodu nieudzielenia absolutorium za lata 2019 – 2021. Zarząd nie wprowadził do głosowania prawidłowo zgłoszonego wniosku o odwołanie członków zarządu.

- uniemożliwić członkom Spółdzielni możliwość dyskusji, zgłaszania wniosków i projektów uchwał.

 

 

 

 

Spis treści