Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sąd oddalił wniosek kuratora o rozszerzenie uprawnień

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2024 r., sprawy z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie – reprezentowanej przez kuratora Zygmunta Mierczaka o zmianę zakresu uprawnień kuratora, postanowił oddalić wniosek.

Uzasadnienie

W dniu 23.02.2024r. kurator Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie p. Zygmunt Mierczak złożył w jej imieniu wniosek o zmianę zakresu uprawnień kuratora przez upoważnienie go do zawierania w imieniu spółdzielni :

- umów przeniesienia własności lokali na rzecz członków, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

- umów przeniesienia własności lokalu na rzecz członków lub osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

- umów przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego na rzecz członków lub osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu,

- umów przeniesienia własności garaży wolnostojących na rzecz członków lub osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu wolnostojącego,

- wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółdzielni i zawarcia z nim umowy.

Wniosek należało oddalić.

Postanowieniem z dnia 05.01.2024r. sygn.. 11943/23/485 tut. Sąd ustanowił dla spółdzielni kuratora w osobie p. Zygmunta Mierczaka, w celu podjęcia czynności zmierzających do powołania organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni, a do czasu powołania takiego organu – do reprezentowania spółdzielni przy niezbędnych czynnościach związanych z bieżącą działalnością spółdzielni, nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem spółdzielni.

Podstawowym celem ustanowienia kurateli jest doprowadzenie do powołania organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. Kurator zgodnie z treścią art. 42 § 3 k.c. powinien niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do powołania zarządu w spółdzielni. Pozostałe czynności mogą być podejmowane przez kuratora jedynie w granicach określonych przez sąd.

Wskazane we wniosku czynności znacznie wykraczają poza bieżącą działalność spółdzielni i w żaden sposób nie przyczyniają się do powołania jej zarządu. W ocenie referendarza niezasadne jest rozszerzenie zakresu kurateli w sytuacji, gdy kurator nie podjął żadnych czynności zmierzających do powołania organu uprawnionego do reprezentacji spółdzielni. Wszystkie wskazane we wniosku czynności mogłyby być przeprowadzone przez zarząd podmiotu (lub radę w zakresie jej kompetencji), gdyby tylko kurator działał w granicach dotychczas określonych przez sąd w postanowieniu o jego wyznaczeniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 42 k.c. orzeczono, jak na wstępie.

 

 

 

 

 

Spis treści