Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

LV Sesja

Rady Miejskiej w Kętrzynie

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Analiza pomocy społecznej i polityki prorodzinnej za 2021 r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1 przyjęcie do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „KROK PO POMOC” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,  Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”,

4.3 zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” oraz nadania jej statutu,

4.4 przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn”,

4.5 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033,

4.6 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022,

4.7 przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie,

4.8 zmiany uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie.

5. Podjęcie stanowiska w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

6. Podjęcie stanowiska w sprawie akceptacji planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2022 r.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.

8. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.

9. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie za IV kwartał 2021 r.

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie za I kwartał 2022 r.

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn: „Kontrola delegacji i wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta oraz Z – cy Burmistrza za rok 2021 r.”

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.

15. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

16. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r.

17. Zamknięcie LV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Dariusz Marek Duczek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie:

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 6.06.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6.

Komisja Gospodarki Komunalnej RM – 7.06.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 8.06.22r., godz.12.00, Ratusz Miejski, sala nr 6.

 

 

 

 

Spis treści