Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek do

ZRSM RP i KRS

o zwołanie Walnego

Zgromadzenia SM Pionier 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, wybrani do rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu w 2022 r.; Stanisław Kulas, Henryk Gienieczko, Władysław Zarecki i Jarosław Żyła wystąpili, w dniu 27 września 2022 r., z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

z siedzibą w Warszawie

oraz

Krajowa Rada Spółdzielcza

z siedzibą w Warszawie

WNIOSEK O ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Wnosimy o niezwłoczne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie w celu:

1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań: finansowych, zarządu i rady nadzorczej za 2022 r.

2. Udzielenia (nieudzielenia) absolutorium członkom zarządu za 2022 r.

3. Podjęcia uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.

4. Oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć.

5. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej.

6. Uchwalenie zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

UZASADNIENIE

1). Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, wydał w dniu 16 czerwca 2023 r., prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, z dnia 05 czerwca 2023 r., w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni. Tym samym wszystkie głosowane uchwały będą nieważne, jako głosowane na wstrzymanym przez Sąd walnym zgromadzeniu. Dodatkowo należy stwierdzić, że członkowie spółdzielni nie podjęli żadnej uchwały, ponieważ w zdecydowanej większości głosowali przeciwko uchwałom zaproponowanym przez zarząd. W związku z tym w trosce o prawidłową działalność gospodarczą Spółdzielni należy niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia wymaganych prawem uchwał.

2). Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego odmówił wykreślenia 3 pozostałych członków rady nadzorczej kadencji 2017 -2022, uznając wadliwość zwołania walnego zgromadzenia uchwałą zarządu. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w załączonym Postanowieniu Sądu oraz Uzasadnieniu. Tym samym niezależnie od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie inny Sąd również uznaje wadliwość zwołania walnego zgromadzenia w 2023 r.

Dodatkowo informujemy, że rezygnację z członkowstwa w zarządzie złożyła główna księgowa. Prezes Zarządu zapowiedział rezygnację do końca bieżącego roku. Spółdzielnia wystąpiła o powołanie kuratora bez podstaw prawnych. Naszym zdaniem brak rady nadzorczej i nierozważna działalność prezesa doprowadzają do dezorganizacji Spółdzielni.

Nasz wniosek o niezwłoczne zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członów Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie jest w pełni uzasadniony, a zwołanie walnego zgromadzenia niezbędne w celu ochrony majątku członków spółdzielni.

KBC

Poprzednio członkowie złożyli wniosek do Zarządu Spółdzielni, ale opowiedź Książka świadczy o tym, że on nie zrozumiał podstawy prawnej żądań członków Spółdzielni.

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia SM Pionier

 

 

 

 

Spis treści