Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Co wykryje przeprowadzana co trzy lata lustracja działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier"? W trakcie lustracji, członek spółdzielni Stanisław Kulas, złożył 26 czerwca pismo w sprawie ukrywania, przed członkami spółdzielni, sprawozdania komisji  doraźnej w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania". Co ustalili lustratorzy dowiemy się po opublikowaniu protokołu, ponieważ na stronie internetowej jest dostępny tylko poprzedni "Protokół z lustracji pełnej działalności SM PIONIER za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2013r." Przedstawiamy treść pisma do lustratorów:

"Lustratorzy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie

Do wiadomości: Zarząd SM Pionier w KętrzynieRada Nadzorcza SM Pionier w Kętrzynie

Informuję, że Rada Nadzorcza SM Pionier w Kętrzynie powołała, Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 r. komisję doraźną w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania" zatwierdzonego uchwałą  RN nr 14 z dnia 17 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie.

Sprawozdanie z prac komisji jest załącznikiem do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Pionier z dnia 30 maja 2016 r. i jest dostępne na stronie internetowej spółdzielni ale bez tego załącznika. Wystąpiłem o dostarczenie mi kopii sprawozdania ale nie otrzymałem go do chwili obecnej. Według niepotwierdzonych dokumentem informacji, które otrzymałem od członka komisji członka komisji zawiera ono następujące wnioski komisji:

  1. Uchylić uchwały Rady Nadzorczej wprowadzające regulaminy rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. zawierające zapisy niezgodne z Prawem Energetycznym.
  2. Opracować całościowo "Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach S.M. PIONIER w Kętrzynie"  z dostosowaniem do przepisów Prawa energetycznego.
  3. Jak najszybciej zaplanować wymianę tzw, świec w łazienkach na grzejniki suszarkowe i zainstalować na nich podzielniki ciepła. Wskazanym byłoby przygotować taki plan i przedstawić go jeszcze na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu członków SM.
  4. Dostosować do wymogów prawa i zamontować urządzenia pomiarowe na poszczególne budynki na Oś. Piastowskie, Reszel ul Słowackiego.
  5. Rozpoznawać możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenia przedsięwzięcia opisanego w pkt. 4
  6. Rozważyć do planowanej termomodernizacji w tym roku na Oś. Piastowskie dołączyć instalacje urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.
  7. Dokonać całościowej analizy treści umów zawartych z firmami ISTA i Metrona w celu ustalenia zapisów, które powinny zostać zmienione w ramach podjętych renegocjacji zapisów tych umów. zawartych
  8. Rozważyć podjęcia czynności zmierzających do ugodowego rozwiązania spraw z indywidualnymi odbiorcami ciepła, którym przyszło dopłacać za lata 2014 i 2015 r., a którym do kosztów dostarczonego ciepła doliczono koszty naliczonych wirtualnie tzw. jednostki zużycia, zastępując wyliczenie m2 tymi jednostkami. Sprawdzenie możliwości prawnych i wyliczenie skutków finansowych dla SM.”

Sprawozdanie zostało ukryte przed członkami spółdzielni w ten sposób, dlatego że rada nadzorcza i zarząd nie przedstawiły wyników prac komisji i rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu członków SM w 2016 r. oraz nie ujęły wyników i wniosków z tego sprawozdania w sprawozdaniach zarządu i rady nadzorczej na walne zgromadzenia członków SM w 2017 r.

Proszę o lustrację tego zagadnienia ponieważ w wyniku nieprzestrzegania ustawy kilkuset spółdzielców poniosło szkody finansowe. Cześć z nich już wystąpiło o zwrot nadpłaconych kwot za ogrzewanie, część planuje takie wystąpienia. Spółdzielcy rozważają także wystąpienie do organów ścigania w wnioskiem sprawdzenie czy członkowie zarządu i rady nadzorczej mieli obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zgodnie z art. 304 kpk. Spółdzielcy planują także wystąpienie z pozwem zbiorowym przeciwko władzom spółdzielni o naprawienie popełnionych szkód...."

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści