Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

14 czerwca 2023 r., Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko, członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier wybrani do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r. skierowali do: 

Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie oraz

Członków tzw. Komisji do spraw nadzorowania przeprowadzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie projektów uchwał nr 1/2023 – 8/2023 na piśmie (zwanej dalej ,,Komisją’’)

Uwagi i zastrzeżenia do Uchwały Nr 30/2023

Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie,

z dnia 5.06.2023 r., ws pisemnego głosowania

na Walnym Zgromadzeniu

Uwaga do:  § 1 ust 1 pkt. 1

Głosowanie na piśmie, w którym dla dużej ilości osób przewidziano krótki czas spowoduje zamieszanie i tłok w miejscu głosowania. Jest to sprzeczne z celem obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego. Przybycie 660 osób w ciągu 8 godzin stwarza duże zagrożenie.

Sprawdzenie tożsamości, sprawdzanie pełnomocnictw, wydawanie kart, głosowanie zajmuje sporo czasu zwłaszcza dla osób starszych. Frekwencja w ubiegłym roku wyniosła; w Kętrzynie 663 osoby, w Korszach 78 osób i w Reszlu 160 osób.Na głosowanie przewidziano czas 8 godzin w Kętrzynie, i po 3 godziny w Korszach i Reszlu. Na podstawie frekwencji z ubiegłego roku wynika, że 1 osoba powinna być obsłużona w: Kętrzynie w ciągu 43 sek., Korszach w ciągu 2 min i 18 sek., Reszlu w ciągu 1 min 18 sek.

To jest nierealne, zwłaszcza po obserwacji walnego zgromadzenia w 2022 roku, w którym cząstkowe walne rozpoczynały się z dużym opóźnieniem z powodu zamieszania i przedłużenia rejestracji członków i to pomimo wielu pracowników obsługujących rejestrację.

PS do § 1 ust 1 pkt. 1

Uwagi zostały złożone do SM "Pionier" 14 czerwca. 16 czerwca Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał postanowienie o wstrzymaniu głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Dlatego zdecydowana większość mieszkańców nie uczestniczyła w tym bezprawnym głosowaniu.

W Kętrzynie przyszło tylko 117 członków SM, czyli 18% z ilości 663 uczestniczących w ubiegłym roku.

W Korszach przyszło tylko 8 członków SM, czyli 10% z ilości 78 uczestniczących w ubiegłym roku.

Uwaga do:  § 1 ust 1 pkt. 2

Głosowanych będzie 8 uchwał. Nie ma możliwości zadawania pytań dotyczących uchwał i uzyskania wyjaśnień oraz dyskusji przewidzianych w § 52 i 53 Statutu SM Pionier.

Uwaga do § 5 ust 1 lit b

Komisja do głosowania została powołana przez Zarząd Spółdzielni niezgodnie z:

- Statutem SM „Pionier” w Kętrzynie,

- Stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii,

- Stanowiskiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz

- Stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,

Zgodnie z § 51 ust. 1 StatutuKażda część walnego zgromadzenia wybiera odrębną komisję skrutacyjną w składzie, co najmniej 2 osób. Postanowienia § 50 ust. 5 do 7 stosuje się odpowiednio.” Zgodnie z § 50 ust. 6 Statutu „Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium częściowego walnego zgromadzenia przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na częściowym walnym zgromadzeniu.”

W komisji ma być 10 członków Spółdzielni wskazanych przez Zarząd. Statut przewiduje udział pracowników Spółdzielni tylko do czasu wyboru komisji skrutacyjnej § 50 ust. 8, Do czasu powołania i ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej liczenie głosów i podawanie wyników głosowania przeprowadza komisja powołana przez zarząd spośród pracowników spółdzielni.

Nadzór nad głosowaniem i liczenie oddanych głosów zastrzeżony jest tylko dla komisji skrutacyjnej wybranej przez członków SM „Pionier”.

Zgodnie ze Stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie do nadzorowania przebiegu głosowania w trybie szczególnym zaleca się powołanie komisji składającej się z członków spółdzielni, członków spółdzielni i członków rady nadzorczej albo w razie niemożności powołania takiej komisji zapewnienie udziału notariusza podczas głosowania i sporządzenia protokołu notarialnego z przebiegu głosowania. Zarząd nie skorzystał z możliwości powołania do komisji członków Spółdzielni w tym:

- kandydatów do RN zgłoszonych w 2022 r. wybranych do RN, którzy uzyskali zaufanie członków spółdzielni,

- członków prezydiów i sekretarzy Częściowych Walnych Zgromadzeń (dalej zwanych CzWZ), co stanowi razem 10 członków Spółdzielni, którym również zaufali uczestnicy Walnych Zgromadzeń wybierając ich do prowadzenia CzWZ,

- członków komisji skrutacyjnych wybieranych na każdym CzWZ w 2022 r., co stanowi razem 15 członków Spółdzielni.

Razem daje to 34 członków Spółdzielni obdarzonych mandatem zaufania podczas CzWZ w 2022 r.

Uwaga do § 5 ust 2

Członkowie Spółdzielni którzy nie mają możliwości wysłania e-maila zostali wyeliminowani z możliwości zgłoszenia kandydatury do nadzorowania głosowania.

Uchwała nr 30/2023 nie została wywieszona na drzwiach klatek schodowych. Z tego powodu członkowie spółdzielni, którzy nie maja dostępu do internetu, nie byli skutecznie powiadomieni o możliwości zgłaszania swoich kandydatur do komisji nadzoru.

Uwaga do § 5 ust 3

Zapewniono zbyt krótki czas na zgłaszanie kandydatów do nadzoru głosowania. Ogłoszenie ukazało się 5 czerwca po południu. Pierwsze posiedzenie komisji 13 czerwca. Zgłaszanie kandydatur od 6 czerwca godz. 9:00 do 9 czerwca godz. 9:00, w tym święto 8 czerwca i dzień wolny od pracy w SM „Pionier”.

Jaki sens miało zamykanie głosowania w dzień wolny od pracy o godz. 9:00, skoro pracownicy spółdzielni przyszli do pracy w trzecim dniu po tym terminie?

Uwaga do:  § 5 ust 4

Wg Uchwały Zarządu nr 30/2023 Decyduje kolejność zgłoszeń a nie wybór?

Zarząd nie skorzystał z możliwości powołania do komisji wymienionych wyżej kandydatów do RN zgłoszonych w 2022 r. wybranych do RN, którzy uzyskali zaufanie członków spółdzielni, członków prezydiów i sekretarzy CzWZ oraz członków komisji skrutacyjnych powoływanych na każdym CzWZ co stanowi razem 34 członków Spółdzielni.

Zarząd, który nie uzyskał absolutorium i głosowano nad jego odwołaniem wyznacza tymczasem 10 podległych pracowników. Pracownicy znajdują się w sytuacji niekomfortowej po tym jak w tym roku zwolniono dyscyplinarnie 2 długoletnich pracowników w tym jednego w okresie przedemerytalnym. Pracownicy odwołali się do sądu pracy. W tej sytuacji członkowie Spółdzielni nie mają zaufania do tak wybranej komisji nadzoru.

Uwaga do:  § 5 ust 5 i 6

Przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd spośród pracowników Spółdzielni.

Zgodnie z § 51 ust. 4 Statutu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

Uwaga do:  § 5 ust 7

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji (wyznaczonego przez Zarząd SM).

W takiej sytuacji wszystkie głosowania komisji będą mogły być kontrolowane przez Zarząd, który nie uzyskał absolutorium za okres 3 ostatnich lat, a członkowie Spółdzielni głosowali nad jego odwołaniem.

Uwaga do:  § 5 ust 11

Przewodniczący, czyli pracownik Spółdzielni może jednoosobowo wykluczać członków Spółdzielni z komisji bez prawa odwołania do całej komisji?! Na podstawie jakich zdarzeń? Pozostali członkowie komisji nie mają w tej sprawie żadnego prawa głosu?

Uwaga do: § 5 ust 12

Po zakończeniu 2 pierwszych głosowań, głosy nie będą liczone. Urny będą przechowywane w pomieszczenia Spółdzielni, do których klucze mają tylko pracownicy i opieczętowane (ale w jaki sposób i przez kogo?) pieczątkami, którymi dysponują pracownicy spółdzielni? § 51 ust. 1 Statutu mówi: Każda część walnego zgromadzenia wybiera odrębną komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 2 osób. Postanowienia § 50 ust. 5 do 7 stosuje się odpowiednio.

Uwaga do:  § 5 ust 14

Komisja nadzoru zamienia się w komisję skrutacyjną, dopiero po zakończeniu głosowań. Zgodnie z § 51 ust. 1 Statutu komisję skrótacyjną powołuje się przed rozpoczęciem głosowań. To ominiecie prawa umożliwiające stworzenie warunków do manipulacji wynikami głosowań. § 51 ust. 5 Statutu wymienia zadania komisji skrutacyjnej, które Uchwała Zarządu Nr 30 bezprawnie ceduje na komisję nadzoru nad głosowaniem.

Uwaga do:  § 5 ust 18

Nie ustalono sposobu wykluczenia i odwołania od wykluczenia z komisji skrutacyjnej, czyli z liczenia głosów. Jednoosobowo dokonuje tej czynności Przewodniczący wyznaczony przez Zarząd spośród pracowników Spółdzielni?

Uwaga do:  § 6 ust 4

Zarząd zaleca aby pełnomocnictwo było podpisane w obecności pracownika spółdzielni lub potwierdzone notarialnie. Czy pracownicy spółdzielni podlegli zarządowi, zwłaszcza temu zarządowi, który na poprzednim Walnym Zgromadzeniu w 2022 r. nie uzyskał absolutorium i na którym podjęto uchwały o odwołaniu zarządu (wykonanie uchwał zostało wstrzymane do chwili zakończenia postępowania sądowego postanowieniem sądu o zabezpieczeniu), są wiarygodni do sprawdzania autentyczności podpisów?

Do tej pory nie było takiego wymogu. Jeżeli Zarząd zaleca takie zalecania to według członków Spółdzielni bardziej wiarygodny do poświadczenia podpisu jest członek lub członkowie spółdzielni a nie pracownik podległy zarządowi bez zaufania (absolutorium) członków Spółdzielni.

Naszym zdaniem uchwała została podjęta w taki sposób, aby ominąć prawo i:

- uniemożliwić członkom Spółdzielni odwołanie członków zarządu: Arkadiusz Książek, Aneta Nahorna i Dariusz Powroźnik, powodu nieudzielenia absolutorium za lata 2019 – 2021.

- uniemożliwić członkom Spółdzielni możliwość dyskusji, zgłaszania wniosków i projektów uchwał,

- utrudnić członkom Spółdzielni członkom spółdzielni głosowanie na piśmie,

- wpłynąć na członków spółdzielni, co do sposobu głosowania, poprzez umieszczenie na karcie do głosowania nr członkowskiego, szczególnie członków będących pracownikami Spółdzielni.

- w przypadku niekorzystnych wyników, umożliwić unieważnienie wyników głosowania poprzez wniesienie pozwu do sądu przez (znajomego prezesa - członka Spółdzielni) z powodu niezgodnego z: Prawem Spółdzielczym, Statutem SM „Pionier” w Kętrzynie, Stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Stanowiskiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz Stanowiskiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, powołania Komisji do spraw nadzorowania przeprowadzenia głosowania przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści