Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Do żądania opublikowania protokołu z lustracji dołączył Krzysztof Głusiec członek Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie z osiedla Piastowskiego, który 11 wrzesnia 2017 r. napisał: 

Na podstawie obowiązującego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier §17 pkt 3. (członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.), zwracam się z żądaniem bezzwłocznego umieszczenia protokołu lustracji wraz z listem po lustracyjnym na stronie internetowej spółdzielni. 

Ponad dwumiesięczne opóźnienie z upublicznieniem treści Protokołu Lustracji oraz wcześniejszy opór Zarządu przed zleceniem lustracji i jej zakończeniem przed Walnym Zebraniem nasuwają dziwne podejrzenia chęci czegoś ukrycia. 

Przypominam, że zgodnie z obowiązującym Statutem: § 93 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naIeży: 3) podejmowanie uchwał w związku z oceną polustracyjną  działalności Spółdzielni. 

Tych prerogatyw Rada Nadzorcza nie ma w statucie.

Jak poinformowali nas członkowie, spółdzielnia rozpoczęła publikacje protokołów lustracji w swoim systemie informatycznym E-Usługi. Protokół jest dostępny, po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie, w zakładce Dokumenty. Członkowie spółdzielni, którzy nie posiadają konta mogą zgłosić się do administracji osiedla z dowodem tożsamości i wypełnić wniosek w celu otrzymania identyfikatora oraz hasła do systemu.

 

O wcześniejszych interwencjach członków spółdzielni w sprawie  publikacji protokołu pisaliśmy w artykułach: 

Dlaczego zarząd spółdzielni utrudnia dostęp do protokółu lustracji? 

Kiedy Prezes Książek opublikuje protokół i oceny polustracyjne? 

Czy Prezes Książek "olewa" prawo spółdzielcze? 

Prezes Książek napisze prawdę czy będzie milczał?

 

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści