Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

 

Sesja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022r. (czwartek) o godz. 16.00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1 przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programów: 1. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 2. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

3.2 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 27 grudnia 2021r., doręczonej w dniu 30 grudnia 2021r., na uchwałę Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XI/79/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn, wraz z odpowiedzią na skargę.

3.3 rozpatrzenia petycji dotyczącej podwyżek dla mieszkańców Kętrzyna za segregowane odpady.

3.4 trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Kętrzynie.

3.5 zmiany uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033.

3.6 zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.

3.7 wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związku Gmin „Barcja”.

3.8 zasad ustalania wysokości i wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta Kętrzyn.

4. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na I półrocze 2022r.

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami komisji stałych Rady Miejskiej za 2021r.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.

9. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

10. Przyjęcie protokołu z XLIVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021r.

11. Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Osoby chętne do wzięcia udział w XLIX Sesji Rady Miejskiej proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Rady Miejskiej, Plac. M.J. Piłsudskiego 1 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 89 752 0526 do dnia 20.01.22r. do godziny 14:00.

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych RM – 17.01.22r., godz.15.30, tryb zdalny

Komisja Gospodarki Komunalne j RM – 18.01.22r., godz. 15.30, tryb zdalny

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów RM – 19.01.22r., godz.15.30, tryb zdalny

 

KBC

Ad punktu 3.3

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kętrzyn nie ma opublikowanej petycji dotyczącej podwyżek dla mieszkańców Kętrzyna za segregowane odpady. Ostatni wpis z 1 kwietnia 2021 r dotyczy przystąpienia do konkursu.

Dlaczego Niedziółka nie opublikował petycji?

Co on chce ukryć przed mieszkańcami?

 

Ad punktu 3.9 

Mieszkańcom nie udostępniono informacji o proponowanym wynagrodzeniu dla burmistrza.

Czy rada miejska obniży wynagrodzenie burmistrzowi

za stratę 14 milionów dofinasowania?

 

Czy obniży mu wynagrodzenie

za najgorsze dofinansowanie 

wsród okolicznych miast i gmin?

 

PS

O stratach i porażkach burmistrza Niedziółki pisaliśmy w artykułach:

Stracił 14 milionów, teraz podwyższy podatki?

Porażka Niedziółki w pozyskiwaniu dofinansowania?

 

 

 

Spis treści