Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia SM Pionier przez ZRSM RP w Warszawie

Członkowie SM Pionier wybrani do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko wysłali, w dniu 21 czerwca 2023 r., kolejne trzecie trzecie pismo do:

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie

W nawiązaniu do pisma członków SM „Pionier” w Kętrzynie, z dnia 8 maja 2023 r. (zał. 1.) oraz pisma z dnia 15 czerwca 2023 r. (zał. 2.), o objęcie szczególnym nadzorem działań zarządu w sprawie zwołania oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia 2023 r. po raz trzeci prosimy o szczególny nadzór i natychmiastową interwencję w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia w 2023 r.

W dniu 20 czerwca 2023 r. złożyliśmy do Zarządu SM „Pionier” w Kętrzynie pismo (zał. 3.) z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie stacjonarnym, w związku z wydanym, przez Sąd Okręgowy w Olsztynie – I Wydział Cywilny, w dniu 16 czerwca 2023 r., w sprawie o  sygn. akt I C 862/23, Postanowieniem (zał. 4.)  „o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 30/2023 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z dnia 05 czerwca 2023 r. w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie uchwał nr 1/2023 – 8/2023 - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”

Zgodnie z Zarządzeniem (zał. 5.) Sądu Okręgowego w Olsztynie – I Wydział Cywilny, z dniu 16 czerwca 2023 r., postanowienie jest wykonalne.

Tym samym głosowanie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie zostało wstrzymane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Zażądaliśmy również niezwłocznego, czyli w ciągu kilku najbliższych dni, spotkania zarządu z członkami spółdzielni wybranymi do rady nadzorczej SM Pionier na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r. w celu ustalenia terminu i miejsca cząstkowych walnych zgromadzeń.

21 czerwca 2023 r., otrzymaliśmy informację, że podobno prezes Spółdzielni zabronił zdejmowania ogłoszeń o Walnym Zgromadzeniu oraz zabronił przyjmowania korespondencji z Sądu Okręgowego, aby nie odebrać Doręczenia (zał. 6.) odpisu orzeczenia z dnia 16 czerwca 2023 r. wraz ze wzmianką o wykonalności postanowienia.

Naszym zdaniem zarząd SM Pionier nie dopełnił ustawowego obowiązku zwołania walnego zgromadzenia, w celu podjęcia uchwał dotyczących spraw finansowych, w wymaganym prawem terminie. Zgodnie z Prawem spółdzielczym, art. 39 § 1 „Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.” Zgodnie z art. 38 § 1 pkt. „Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:” podejmowanie uchwał i rozpatrywanie wniosków wymienionych w pkt 1, 2, 4, 7 Prawa spółdzielczego.

Niezwołanie walnego zgromadzenia, jest umyślnym działaniem Zarządu na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej i jej członków oraz ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych członków zarządu. Członkowie spółdzielni zostali pozbawieni prawa do rozpatrywania wniosków i oceny sprawozdań finansowych, podejmowania uchwał oraz oceny członków zarządu i możliwości udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla członków zarządu.

W wyniku obstrukcji zarządu, Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie (sygn. akt IC 1026/22), o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonalności uchwały o wyborze rady nadzorczej w 2022 r., nie jest jeszcze wykonalne, więc nowa rada wybrana w 2022 r jeszcze nie działa. Poprzednia rada nie obraduje w wyniku rezygnacji 5 członków. Rada liczy teraz 3 członków i nie może podejmować żadnych uchwał.

Z wyżej wymienionych powodów wnosimy o podjęcie czynności w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia SM Pionier przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie i/lub przez Krajową Radę Spółdzielczą. Wnosimy również o przeanalizowanie zasadności skierowania sprawy do organów ścigania ze względu na celowe i uporczywe utrudnianie członkom SM Pionier wykonywania przysługujących im praw dotyczących ich własnego spółdzielczego majątku, przez członków zarządu.

Załączniki (z linkami):

1. Członkowie SM Pionier w Kętrzynie do ZRSM RP ws WZ 2023_20230508.

2. Członkowie SM Pionier w Kętrzynie do ZRSM RP ws WZ 2023_pismo2_20230615.

3. Pismo do zarządu SM ws zwołania WZ 2023.

4. Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie – Wydział I Cywilny z dnia 16 czerwca 2023 r.

5. Zarządzenie Sądu Okręgowego w Olsztynie – Wydział I Cywilny z dnia 16 czerwca 2023 r.

6. Doręczenie odpisu orzeczenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

 

 

 

Spis treści