Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

LXXIX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie - porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”.
3.2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
3.3. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kętrzyn.
3.4. zmiany uchwały Nr XXXVI/266/2021 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.5. zmiany uchwały Nr LXXVII/576/2023 z dnia 28 września 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu.
3.6. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034.
3.7. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
3.8. rozpatrzenia wniosku Towarzystwa Miłośników Kętrzyna w sprawie ustanowienia roku 2024 w Kętrzynie – Rokiem Stanisławy Łozińskiej.

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: Analiza i ocena gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2023r.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z działalności w III kwartale 2023 roku.

6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
8. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
9. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.

12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2023r.
14. Zamknięcie LXXIX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Mieszkańcy mają prawo zapytać w czasie sesji w poszczególnych punktach:

Ad 4. Jakie są przyczyny zawyżonych opłat za odpady komunalne? Jakie są przyczyny zwiększenia kosztów w Komunalniku? Dlaczego burmistrz nie wykonał działań potrzebnych do obniżenia opłat?

Ad 5. Jak powołanie, obcych mieszkańców do rad nadzorczych spółek komunalnych, wpłynęło na słabszy nadzór spółek? Jak wpłynęło to zwiększenie kosztów i zwiększenie opłat mieszkańców?

Ad. 12. Jakie działania podjął burmistrz w celu wyjaśnienia wysokich kosztów Komecu? Wysokich kosztów remontu biura? Wysokich cen płaconych za miał węglowy? Komec podwyższył ceny za ciepło i spowodował duże niedopłaty w budynkach komunalnych i spółdzielczych.

 

 

 

 

 

Spis treści