Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

LXXX Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

Herb Miasta Kętrzyn

LXXX sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie, odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. (czwartek), o godz. 16.00, Ratusz Miejski, Pl. M.J. Piłsudskiego 1, sala nr 6

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036. (projekt uchwały radni otrzymali 15 listopada 2023r.).
3.1. odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036.
3.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały.
3.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
3.4. odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej.
3.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rady.
3.6. dyskusja.
3.7. głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2024-2036.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2024.
(projekt uchwały radni otrzymali 15 listopada 2023r.).
4.1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
4.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
4.3. odczytanie stanowisk klubów radnych.
4.4. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.
4.5. odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej.
4.6. dyskusja.
4.7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kętrzyn na lata 2024 -2025.
5.2. zmiany uchwały Nr XLIV/261/17 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie utworzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
5.4. przystąpienia Gminy Miejskiej Kętrzyn do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
5.5. ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
5.6. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034.
5.7. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.8. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2024 rok.
5.9. uchwalenia Ramowego Planu Działania Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2024 rok.
6. Podjęcie stanowiska w sprawie odniesienia się do decyzji Delegatury NIK w Olsztynie z dnia 15 listopada 2023r.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.:Kontrola realizacji programów: „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 oraz Przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy” realizowanych przez MOPS w roku 2023.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2023 r.
15. Zamknięcie LXXX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

Terminy posiedzeń komisji:
Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kętrzynie - 18.12.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie - 19.12.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskie w Kętrzynie - 20.12.2023r., Ratusz Miejski, godz. 15.30

 

 

 

 

Spis treści