Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o odwołanie starosty powiatu kętrzyńskiego

Na podstawie art. 31 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym składamy wniosek o odwołanie Starosty Powiatu Kętrzyńskiego Ryszarda Henryka Niedziółki.

Uzasadnienie

Starosta Ryszard Niedziółka i Zarząd Powiatu, naszym zdaniem, na stałe utracili poparcie większości radnych w radzie powiatu, o czym niewątpliwie świadczy istniejący brak współpracy w radzie powiatu. W skutek takiego stanu rzeczy 11 radnych rady powiatu nie ma możliwości prawidłowego wypełniania mandatu radnego na rzecz powiatu kętrzyńskiego i jego mieszkańców.

Trudno oczekiwać dobrych relacji w radzie oraz współnych działań dla dobra społeczności powiatowej skoro 11 radnych niejednokrotnie odczuwało butę, arogancję i lekceważenie ze strony starosty i zarządu. Przyjęty tok postępowania zarządu oraz nieetyczna postawa starosty kompromituje zarówno zarząd jak i starostę a przede wszystkim ideę samorządności i działalności dla dobra społecznego.

Wyrażamy pogląd, iż dalsze nieudolne sprawowanie funkcji starosty przez pana Ryszarda Niedziółkę, nie będzie dobrze służyło mieszkańcom powiatu kętrzyńskiego.

Nie zgadzamy się z twierdzeniem o rzekomym utrudnianiu przez radnych powiatu kętrzyńskiego realizacji zadań powiatu, błędów i konsekwencji wynikających ze zdarzeń związanych z uchwaleniem budżetu na 2017 r. Przykładem właściwie przyjętego przez radnych powiatu kierunku działania jest wyrok WSA w Olsztynie na korzyść radnych powiatu, w którym stwierdzono, że budżet został uchwalony i w tym kształcie pozwalał na realizację wszelkich zadań powiatu.

Niestety, jedynie upór, ambicja starosty i zarządu stanowiły przeszkodę w jego realizacji, a konsekwencje takiego zachowania poniosła społeczność powiatowa, między innymi mieszkańcy Garbna, w związku z niewykonaniem zaplanowanego zadania inwestycyjnego. Takie działnia starosty i zarządu niewątpliwie wpływały hamująco na rozwój powiatu.

Kompromitujący i naganny naszym zdaniem był niewątpliwie fakt wystąpienia starosty do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o powołanie komisarza rządowego. Tym samym [Niedziółka] potwierdził niechęć do podjęcia współpracy z radnymi.

Temat dotyczący funkcjonowania kętrzyńskiego szpitala traktowany jest jako jeden z piorytetów. Stąd niezrozumiałe jest w naszej ocenie wprowadzanie w błąd opinii publicznej w kwestiach stricte finansowych związanych z dotowaniem szpitala. Obecny zarząd, przypisując sobie zasługi w przedmiocie dofinansowania szpitala, na niebagatelną kwotę ponad 5 mln 400 tys zł., nie może zapominać o środkach wygospodarowanych przez poprzedni zarząd.

Pojawiające się komentarze w portalach społecznościowych świadczą o złej sytuacji szpitala. Traktowanie kętrzyńskiego szpitala w kategoriach biznesowych naszym zdaniem nie jest adekwatne do ogólnej sytuacji w lecznictwie.

Z perspektywy czasu, nagatywnie należy ocenić zakupiony na wniosek zarządu program naprawczy szpitala za niebagatelną kwotę 147 tys 600 zł., który w obliczu przygotowanej przez rząd reformy nie spełni oczekiwanych rezultatów. Wielokrotnie podnoszone przez nas argumenty o słabości tego dokumentu okazały się trafione.

Pojawi się zatem pytanie, czy możemy pozwolić sobie na taką niegospodarność, niefrasobliwość i marnotrawienie środków publicznych? Odpowiedź jest oczywista, zdecydowanie nie. Wyrażamy przekonanie, że osoby odpowiedzialne za niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi powinny ponieść konsekwencje.

Wyrażamy pogląd, iż starosta Ryszard Niedziółka realizuje szkodliwą politykę kadrową powodując wzrost zatrudnienia oraz odpowiada za złe przygotowanie wniosków o dotacje powodujące brak tych zewnętrzych środków w budżecie.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że nieodpowiedzialne i lekceważące zachowanie starosty Ryszarda Niedziółki w 2017 r. przekreśliło możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu „Przebudowa i remont basenu krytego przy ul. Poznańskiej 21 w Kętrzynie”, w ramach konkursu na działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w latach 2014 – 2020. Wniosek złożony po terminie, z uwagi na brak możliwości podpisania go przez starostę, przebywającego w tym okresie na urlopie, został odrzucony.

W naszej ocenie, działania starosty Ryszarda Niedziółki i zarządu powiatu rozmijają się z oczekiwaniami radnych. Wyrażamy pogląd, iż zarówno działalność starosty, jak i całego zarządu powiatu jest nieefektywna i naraża powiat na straty, zarówno materialne jak i wizerunkowe.

Nieodpowiedzialność za realizację wspólnej inwestycji powiatu z Gminą Miejską Kętrzyn, w konsekwencji doprowadziła do nieprzejęcia dróg powiatowych przez Gminę Miejską Kętrzyn i dalszego ponoszenia kosztów utrzymania.

Kolejnym przykładem, braku współpracy w radzie powiatu w Kętrzynie, jest decyzja modernizacji internatu PCE z przeznaczeniem na hotel robotniczy dla pracowników kętrzyńskich firm, łamiąca przy tym integralność przynależności internatu do szkoły PCE. Wychowankowie tego internatu zostali przyjęci na rok szkolny 2017-2018, a w grudniu 2017 roku części z nich wypowiedziano warunki korzystania z internatu na dotychczasowych zasadach. Konsekwencją takiego działania jest niezadowolenie rodziców ich protest oraz skarga do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Kolejnym argumentem świadczącym o nieudolności w sprawowaniu funkcji starosty kętrzyńskiego przez Ryszarda Niedziółkę niewątpliwie jest fakt nieprzestrzegania zapisu uchwalonego przez radę powiatu Statutu. O lekceważeniu radnych świadczy; nieterminowe sporządzanie protokołów z sesji, ostracyzm publiczny na zgłaszane przez radnych wnioski i zapytania.

Od osoby sprawującej najważniejszą funkcję w powiecie, jaką jest niewątpliwie funkcja starosty, my radni reprezentanci gmin oraz mieszańców powiatu powinniśmy wymagać zdecydowanie więcej niż od przeciętnego urzędnika. Mamy tu na myśli odpowiedzialność za powierzone mienie, w tym finanse oraz dbałość o wizerunek powiatu i jego zrównoważony rozwój a przede wszystkim służbę na rzecz wspólnoty powiatowej.

Uważamy, że Ryszard Niedziółka nigdy nie jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom.

W ostatnim okresie sposób zarządzania środkami publicznymi, niejasna polityka personalna coraz głośniej słyszalny brak zaufania ze strony większości radnych niosą poważne wątpliwości co do jakości pracy i transparentności zarządu powiatu. Cechy osobowe pana starosty powodują że nie zawsze potrafi zgodzić się z qworum rady powiatu. Zmiana istniejącego stanu rzeczy naszym zdaniem przyczyni się do znacznie lepszego wykonywania zadań powiatu.

Mając powyższe na względzie dalsze sprawowanie funkcji starosty przez Ryszarda Henryka Niedziółkę w naszej ocenie może doprowadzić do pogorszenia kondycji finansowej powiatu oraz wstrzymać jego rozwój. Kierując się dobrem powiatu kętrzyńskiego wnioskujemy jak na wstępie.

 

KBC

Wniosek zastał został odczytany podczas sesji rady powiatu w dniu 25 stycznia 2018 r, a podpisało go pięciu radnych powiatu z Klubu PSL. Przewodniczącą Klubu PSL była radna Aneta H.

 

 

 

 

Spis treści