Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Dlaczego Książek chciał wykreślić Powroźnika?

Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła, w dniu 29-08-2023 r.,  do Sądu rejestrowego KRS wniosek o:

1. Wykreślenie Anety Nahornej ze składu zarządu w związku ze złożoną rezygnacją.

2. Wykreślenie Dariusza Powroźnika w związku z odwołaniem.

 

Zakwestionował to członek spółdzielni Stanisław Kulas 

pisząc, w dniu 12-09-2023 r., do Sądu Rejestrowego KRS 

 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 18-10-2023 r. 

ZARZĄDZENIE

1. Wprowadzić do systemu wpisów i dokonać weryfikacji (bez wpisu oddziału).

2. W części drugiej postanowienia wpisać: w pozostałej części wniosek oddalić.

UZASADNIENIE

Wniosek podlega oddaleniu w części dotyczącej wykreślenia jako członka zarządu Dariusza Powroźnika wobec tego, iż z treści złożonego w sprawie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 5 – 9 września 2022r. wynika, iż uchwała Nr 5 o jego odwołaniu nie została podjęta prawidłowo.

Zgodnie z art. 8(3) ust. 9 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2023.438 ze zm.) uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Art. 35 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.648 ze zm.) stanowi natomiast, iż odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym.

W przedmiotowej sprawie w treści protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 5 – 9 września 2022r. wskazano, iż uchwała Nr 5 o odwołaniu członka zarządu Dariusza Powroźnika nie była głosowana na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia oraz, iż głosowanie nad ową uchwałą odbyło się w sposób jawny.

Nadto należy wskazać, iż protokół z Walnego Zgromadzenia odbytego w częściach w dniach 5 – 9 września 2022r. nie został podpisany przez przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wobec odmowy podpisania.

W konsekwencji istnieją wątpliwości co do prawidłowego przebiegu i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, co uniemożliwia stwierdzenie, iż doszło do skutecznego odwołania członka zarządu Dariusza Powroźnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021.112 ze zm.), orzeczono jak w pkt II postanowienia.

KBC

Dlaczego Książek złożył wniosek o odwołanie Powroźnika? Czy przed swoim odejściem chciał całkowicie zdezorganizować działalność Spółdzielni?

Dlaczego Książek nie udostępnił nagrań dźwiękowych oraz nagrań wideo, koniecznych do sporządzenia protokołów, dla przewodniczących i sekretarzy częściowych walnych zgromadzeń? Z orzeczenia Sądu jasno wynika, że protokoły sporządzone przez pracowników spółdzielni są nieważne.

 

 

 

 

Spis treści