Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy roczna bezczynność członków komisji doraźnej, członków rady nadzorczej, członków zarządu i pracowników spółdzielni naraziła dużą część członków spółdzielni na straty finansowe? W trosce o dobro członków spółdzielni przekazujemy dalsze informacje dotyczące kosztów ogrzewania.

 

Kętrzyn, 7 maja 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kętrzynie

SPRAWOZDANIE

z prac Komisji doraźnej powołanej Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 r. w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania" zatwierdzonego uchwałą  RN nr 14 z dnia 17 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie.

Komisja w składzie ...[2 członków rady nadzorczej i 2 członków spółdzielni]... odbyła 5 posiedzeń w dniach 2, 11 i 18 kwietnia 2016 r oraz 2 i 7 maja  2016 r. W pracach komisji uczestniczyli i udzielali wyjaśnień ...[2 pracowników spółdzielni]... Komisja badała zgodność obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach spółdzielni z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059). Komisja doraźna wobec braku Regulaminu pracy komisji stałych i doraźnych działała na podstawie zatwierdzonego przez RN harmonogramu pracy. Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Regulaminami rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania   do lokali w zasobach SM tj.: Regulaminem z dnia 10.03.2006 r., Regulaminem z dnia 28.08.2013 r., Regulaminem z dnia 17.12.2015 r.

2. Umowami zawartymi z firmami prowadzącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania,tj.: ......

3. Charakterystyką budynków wielorodzinnych SM PIONIER i stanem ich wyposażenia w układy pomiarowo - rozliczeniowe, liczniki (indywidualne, zbiorowe).

4. Charakterystyką mocy zamówionej w SM PIONIER w Kętrzynie.

5. Analizą kosztów centralnego ogrzewania w lokalach z podzielnikami i bez podzielników będących w zasobach SM PIONIER.

6. Harmonogramem odczytu podzielników kosztów ogrzewania.

7. Bilansem składników należności Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC – opłaty za najem pomieszczeń wymiennikowni ciepła.

8. Z odpowiedźią e-mailowa ...[pracownika spółdzielni]... na pytania zadane przez przewodniczącą komisji. z 18.04.2016 r.

9. Opinią radcy prawnego SM „Pionier” dostarczonej Komisji przez ...[pracownika spółdzielni]... w dniu 2 maja 2015 r.

Cdn. 

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści