Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy drugą i trzecią część ustaleń komisji doraźnej, ze sprawozdania  z dnia 7 maja 2016 r., w zakresie wyjaśnienia zgodności z obowiązującym prawem regulaminu centralnego ogrzewania. 

2. Badając sposób funkcjonowania systemu zaopatrzenia mieszkaniowych zasobów Spółdzielni Komisja ustaliła, że w budynkach na Osiedlu Piastowskie i w Reszlu ul. Słowackiego  nie spełnione są warunki techniczne wynikające z przepisu art. 45a ust.7 Prawo energetyczne wedle którego, w przypadku  gdy  miejsce  zainstalowania  układu  pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo- rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki. Brak tych układów jest niezwykle zastanawiający, ponieważ od wprowadzenia tego nakazu  upłynęło już ponad 10 lat. Nie zainstalowanie tych układów wpływa negatywnie na prawidłowe i zgodne z rzeczywistym zużyciem  naliczanie kosztów ciepła   przez poszczególne budynki,  jak i indywidualne mieszkania/lokale. Powyższe zaniechanie, zdaniem Komisji, dowodzi braku kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółdzielnią. Naraża również właścicieli na ponoszenie kosztów ciepła, które niekoniecznie zostało przez nich faktycznie pobrane.

3. Komisja zajęła się również, chociaż tylko niezwykle ogólnie, istniejącym system rozliczania kosztów ogrzewania. Ale już nawet pobieżne jego przeanalizowanie  rodzi pewne wątpliwości co do jego  racjonalności i uwzględnienia interesów osób, których ten system obsługuje. Raczej, wyraźnie widać, iż zabezpiecza on przede wszystkim interesy firm, które ten system tworzą i jego obsługują.  Do powstania tych wątpliwości prowadzą takie okoliczności jak : okres zawartych umów, warunki ich wypowiadania, różne koszty obsługi poszczególnych osiedli, ponoszenie przez Spółdzielnie kosztów  dojazdu serwisantów, koszty wymiany danych elektronicznych itd.  

Czy zarząd i rada nadzorcza zdają sobie sprawę ze szkody finansowej wyrządzonej spółdzielcom? Czy potrafią spojrzeć skrzywdzonym spółdzielcom w oczy? 

KBC

 

 

 

    Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści