Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wysokość naliczanych opłat, za dostarczanie ciepła, do ogrzewania mieszkań budynków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER" w Kętrzynie, od wielu lat budzi wątpliwości, co do poprawności metody ich naliczania. Rozliczanie dostarczanego ciepła do odbiorców zostało uregulowane w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo energetyczne" (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, tj. Dz.U. 2017 poz. 220) .

W akcie tym w przepisie art. 45a ust 8 pkt 1 lit. a ustanowiono trzy sposoby naliczania wielkości zużycia ciepła:

- wskazania ciepłomierzy,

- wskazania urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych,

- powierzchnię lub kubaturę tych lokali.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie przyznała sobie prawo do ustalania zużytego ciepła poprzez wprowadzenie pozaustawowych sposobów rozliczania do obowiązującego  „Regulaminu  rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie”. Uchwały przygotowywał i proponował zarząd spółdzielni. Rada nadzorcza analizowała je i zatwierdzała. Pozaustawowy sposób polegał na ustalaniu tzw. wirtualnych jednostek zużycia przez obliczenie szacunkowego zużytego ciepła przez rury grzewcze znajdujące się w łazienkach. Ze stosowanym rozliczaniem kosztów ogrzewania przez Spółdzielnię Pionier pierwszy nie zgodził się jeden z członków i zarazem współwłaściciel majątku spółdzielni. Rozpoczął on odważne działania zmierzające do wyeliminowania tych nieprawidłowości uderzających w kieszeń odbiorców ciepła dostarczanego przez spółdzielnię. W wyniku jego konsekwentnych starań, uchwałą rady nadzorczej  z dnia 30 marca 2016 r., została powołana komisja doraźna do zbadania i wyjaśnienia zgodności z prawem regulaminu rozliczenia energii cieplnej w spółdzielni. Efektem prac komisji było przyjęcie sprawozdania z dnia 7 maja 2016 r., które zostało przedłożone radzie nadzorczej spółdzielni na jej posiedzeniu w dniu 30.05.2016 r. i jako załącznik do protokołu z tego posiedzenia miało być zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni. Zarząd spółdzielni, odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej, sprawozdania nie zamieścił, wiec nie wiadomo, jaka jest jego treść. Wiemy, że to czterostronicowe opracowanie z konkretnymi wnioskami i zdaniem odrębnym członka komisji, który pierwszy odkrył nieprawidłowości. Dysponujemy projektem sprawozdania, o którym zarząd wiedział od roku, jeszcze przed poprzednim walnym zgromadzeniem. Wnioski komisji oraz całe sprawozdanie będziemy publikować od jutra po potwierdzeniu jego autentyczności przez zarząd spółdzielni.

KBC


 

    Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści