Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy treść pisma dotyczącego zakupu nieruchomości przez Spółkę "Komec". Pismo zostało dostarczone przed dokonaniem zakupu nieruchomości.

Zespół redakcyjny 

"Kętrzyn 2017-03-13

Stanisław Kulas 

Mieszkaniec Kętrzyna 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn 

Zarząd Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o.

 

W związku z informacją o planowanym zakupie przez KOMEC nieruchomości wzywam, w imieniu mieszkańców miasta, do przedstawienia Radzie Miasta i mieszkańcom, przed zakupem nieruchomości, pełnej informacji zawierającej:

1) pełny opis zakupu nieruchomości (zadania inwestycyjnego) wraz z wyceną nieruchomości i uzasadnieniem,

2) analizę finansową inwestycji wraz ze źródłami finansowania,

3) analizę racjonalności i wykonalności inwestycji,

4) analizę wrażliwości projektu inwestycyjnego na: wpływy finansowe po zakończeniu inwestycji, koszty zmienne i koszty stałe.

5) wartość nadwyżki finansowej, stopy zwrotu i okresu zwrotu lub wielkości strat z tytułu inwestycji i sposobu ich finansowania w każdym roku użytkowania.

Mieszkańcy miasta i radni z niepokojem obserwują działania Burmistrza, Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu w sprawie zakupu nieruchomości dla KOMECU za przypuszczanie bardzo wysoką cenę. Niepokój budzi fakt że działania te spowodują wzrost zadłużenia spółki, konieczność jej dofinansowania oraz podwyżkę cen za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Działania te prowadzone są w tajemnicy przed radnymi a zdziwienie budzi fakt odwołania poprzedniego prezesa i powołania od 1 marca osoby bez wymaganego doświadczenia i wiedzy o zarządzaniu spółką. Sądzimy że zakup będzie dokonany z naruszeniem interesów mieszkańców. Dlatego jest on utrzymywany w tajemnicy i dlatego brak jest uzasadnienia ekonomicznego zawierającego ww. informacje ekonomiczne. Nieuzasadniony zakup będzie więc działaniem na szkodę spółki i może rodzić odpowiedzialność finansową i karną Prezesa, Rady Nadzorczej, i Burmistrza Miasta.

Do wiadomości Rada Miasta Kętrzyn"

Spis treści