Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Raport o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2022r.
3.1. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania za 2022 rok.
4. Rozpatrzenie przez Radę Miejską w Kętrzynie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kętrzyn.
4.1. przedstawienie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. ( sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta za 2022r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zostały przekazane radnym w terminie wcześniejszym );
4.2. odczytanie przez Przewodniczącego rady opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kętrzyn sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2022 rok..
4.3. odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2022r. oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kętrzyna za rok 2022.
4.4. odczytanie przez Przewodniczącego rady opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kętrzyn za rok 2022.
4.5. otwarcie dyskusji dotyczącej sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
4.6. dyskusja radnych,
4.7. zamknięcie w drodze głosowania dyskusji nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2022r.
4.8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2022 rok.
4.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2022 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn:
5.1.1. rozpatrzenie uwagi wniesionej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna.
5.1.2. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna.
5.2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Kętrzyn.
5.3. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
5.4. odmowy przyjęcia do realizacji wniosku o podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Kętrzynie.
5.5. zmiany uchwały Nr LXVI/505/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2023 – 2034.
5.6. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023.
5.7. uchylenia Uchwały Nr XI/68/99 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 maja 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze roku budżetowego.
5.8. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
5.9. powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Kętrzynie w celu kompleksowego zbadania wszystkich okoliczności powstania roszczeń osób prowadzących przedszkola niepubliczne za lata 2009-2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z badania wykonania budżetu Miasta w 2022 roku.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie zapoznania się z planami pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kętrzynie na II półrocze 2023r.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.
9. Zapytania do Burmistrza Miasta dotyczące złożonego sprawozdania.
10. Odpowiedzi na zadane zapytania do Burmistrza Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji, na które nie została udzielona odpowiedź.
13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.
14. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 1 czerwca 2023r.
15. Zamknięcie LXXIV sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści