Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wnosimy o wstrzymanie działań Kuratora  niezgodnych ze Statutem

Członkowie Prezydium Częściowych Walnych Zgromadzeń członków SM oraz członkowie wybrani o rady nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie, w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 r., wystąpili z pismem do Kuratora Spółdzielni przeciwko działaniom Kuratora, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem Spółdzielni.

W sprawie regulaminu rozliczania ciepła napisali, miedzy innymi:

„Uchwalanie regulaminów rozliczania kosztów dostawy energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków i odpadów komunalnych oraz sposobu ustalania opłat na ich pokrycie”, należy do zakresu działania rady nadzorczej, zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Dodatkowo zaznaczamy, że nie jest dopuszczalne uchwalanie lub ustanawianie zarządzeniem regulaminów stosujących zasady rozliczania z datą wsteczną. Takie postępowanie może spowodować wystąpienia członków spółdzielni z roszczeniami o nieprawidłowe naliczanie opłat za dostawę ciepła i narazić Spółdzielnię na pozwy sądowe mieszkańców.

W sprawie przetargów ogłaszanych bez wiedzy i zgody rady nadzorczej napisali:

„Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej”, w tym Planu remontów na 2024 r., należy zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie do zakresu działania rady nadzorczej.

 

Ogłaszanie i wykonywanie przetargów bez uchwalonego Planu remontów na 2024 r., może spowodować wystąpienia członków spółdzielni (właścicieli mieszkań), z roszczeniami o zwrot funduszu remontowego z powodu wykonania remontów bez zatwierdzenia Planu remontów na 2024 r. i może narazić Spółdzielnię na pozwy sądowe członków spółdzielni.

 

Zaznaczamy również, że obecnie, pilniejsze od remontów klatek schodowych i balkonów, są remonty i modernizacje zmniejszające koszty dostawy i zużycia ciepła do podgrzania wody i ogrzewania mieszkań.

Poniżej treść pisma podpisanego przez kilkunastu członków prezydiów oraz członków spółdzielni wybranych do rady nadzorczej:

 

 

 

 

Spis treści