Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o odwołanie

zarządu SM Pionier

w tym:

Książka i Nahornej

 

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE GŁOSOWANIA

UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„PIONIER” W KĘTRZYNIE

My niżej podpisani członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie wnosimy o uzupełnienie głosowania uchwał na piśmie, przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni „Pionier” w Kętrzynie, w dniach 27–28-29 czerwca 2023 r., o uchwały w sprawach odwołania członków zarządu: Arkadiusz Książek, Aneta Nahorna i Dariusz Powroźnik, powodu nieudzielenia absolutorium za lata 2019 – 2021.

Wnosimy o formalne przygotowanie uchwał o odwołaniu poszczególnych członków zarządu. Proponowane treści uchwał stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie wniosku

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, zwanej dalej Spółdzielnią, w § 73 ust 2 stanowi:

Członków zarządu wybiera i odwołuje rada nadzorcza. Ponadto walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Do odwołania w obu przypadkach wymagana jest większość 2/3 głosów osób obecnych i uprawnionych do głosowania.

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 648) w art. 49 § 4 zdanie pierwsze stanowi, że:

Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium (art. 38 § 1 pkt 2), niezależnie od tego, który organ stosownie do postanowień statutu wybiera członków zarządu.

 

W tym wypadku nie stosuje się przepisu art. 41 § 1.”, który stanowi: „Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.

PS

Pod wnioskiem podpisy członków SM "Pionier" w Kętrzynie

Załączniki:

"UCHWAŁA NR …………

głosowana na piśmie, przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni „Pionier” w Kętrzynie, w dniach 27–28-29 czerwca 2023 r.,

w sprawie: odwołania członka zarządu pana Arkadiusza Książka

Na podstawie art. 49 § 4 pkt 2 w związku z art. 41 § 1  ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz § 73 ust 2 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Odwołuje się członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie pana Arkadiusza Książka w związku z nieuzyskaniem absolutorium za lata 2019 - 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzamy, że:

1) za uchwałą głosowało …… uprawnionych do głosowania

2) przeciw uchwale głosowało …… uprawnionych do głosowania

3) wstrzymało się …… uprawnionych do głosowania

Czytelne podpisy członków komisji skrutacyjnej."

PPS

Treść uchwał dla pozostałych członków zarządu Spółdzielni jest taka sama.

 

 

 

 

Spis treści