Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

"Tak zdrajcom bywa."

Kętrzyn, dnia 08.09.2022 r.

Radni Rady Miejskiej
w Kętrzynie

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) wnosimy o zwołanie w trybie stacjonarnym (ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnych głosowań) sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad-zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1. Odwołania radnejMarzeny Gajek ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RadyMiejskiej w Kętrzynie.

3.2. Wyboru członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.3. Zmiany uchwały nr IV/35/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiejw Kętrzynie.

3.4. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.5. Ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego RadyMiejskiej w Kętrzynie.

3.6. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.7. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboruPrzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.8. Przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.9. Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie.

3.10.powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawieodwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześniePrzewodniczącegoKomisji Gospodarki Komunalnej.

3.11.ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego RadyMiejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącegoKomisji Gospodarki Komunalnej.

3.12. Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.13. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.14. Przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.15. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.

3.16. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.17. Ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.18. Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześniePrzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.19. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.20. Przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.21. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześniePrzewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

3.22. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.23. Ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowiai Spraw Socjalnych.

3.24. Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.25. Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.26. Przyjęcia regulaminu wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

3.27. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie i jednocześniePrzewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

6. Zamknięciesesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

 

W załączeniu:

1. Rezygnacja radnej Marzeny Gajek z prac w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kętrzynie.

2. Projekty uchwał (27 projektów).

Podpisy 6 wnioskodawców

KBC

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 20 ust. 3 stanowi: Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady miasta przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, czyli do 15 września. 

Statut Miasta Kętrzyna, w § 17 stanowi: O terminie i miejscu sesji Rady, Przewodniczący zawiadamia radnych pisemnie lub drogą elektroniczną w przypadku sesji zwołanej na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady (6 radnych), najpóźniej na 24 godzin przed rozpoczęciem sesji.

Duczek został zaskoczony złożonym wnioskiem. Przestraszył sie odwołania, więc będzie zwoływał sesję nadzwyczajną tak, aby jak najmniej osób wiedziało, że Duczka odwołują.

 

 Czapla stara, jak to bywa, 

 Trochę ślepa, trochę krzywa, 

 Gdy już ryb łowić nie mogła, 

 Na taki się koncept wmogła. 

 (...) 

 Brała jedną po drugiej w pysk,

  niby nieść mając, 

 I tak pomału zjadając. 

 Zachciało się na koniec

  skosztować i raki. 

 Jeden z nich widząc,

  iż go czapla niesie w krzaki, 

 Postrzegł zdradę,

  o zemstę się zaraz pokusił. 

 Tak dobrze za kark ujął,

  iż czaplę udusił. 

 Padła nieżywa: 

 Tak zdrajcom bywa. 

 

 

 

Spis treści