Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" - Arkadiusz Książek w dalszym ciągu "ukrywa" przed spółdzielcami sprawozdanie komisji doraźnej w sprawie regulaminu ogrzewania. Dzięki uprzejmości członków komisji udostępniamy pełny tekst sprawozdania, o które od dłuższego prosili spółdzielcy czytający nasze artykuły. Otrzymaliśmy również protokoły posiedzeń komisji i jej materiały, które będziemy publikować w przypadku potrzeb spółdzielców. Prosimy o kontakt mieszkańców, którzy uważają, że mają nieprawidłowo rozliczone koszty ogrzewania mieszkań.

"Kętrzyn, 7 maja 2016 r.

RADA NADZORCZA 

Spółdzielni Mieszkaniowej "PIONIER"  w K ę t r z y n i e

 

SPRAWOZDANIE

z prac Komisji doraźnej powołanej Uchwałą Nr 9 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2016 r. w zakresie wyjaśnienia kwestii zgodności z obowiązującym prawem "Regulaminu centralnego ogrzewania" zatwierdzonego uchwałą  RN nr 14 z dnia 17 grudnia 2015 r. przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie.

Komisja w składzie:

  1. Halina Piasecka - Przewodnicząca
  2. Jan Banaszczyk - Zastępca Przewodniczącego
  3. Tadeusz Ścibek - Sekretarz
  4. Krzysztof Głusiec - członek

odbyła 5 posiedzeń w dniach 2, 11 i 18 kwietnia 2016 r oraz 2 i 7 maja  2016 r.

W pracach komisji uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:

Pan Dariusz Powrożnik -   Zastępca  Prezesa SM

Pan Henryk Skórka      – pracownik działu technicznego SM Pionier

Komisja badała zgodność obowiązującego w Spółdzielni Mieszkaniowej Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach spółdzielni z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U.  z 2012 r. poz.1059 ) .

Komisja doraźna wobec braku Regulaminu pracy komisji stałych i doraźnych działała na podstawie zatwierdzonego przez RN harmonogramu pracy.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Regulaminami rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania   do lokali w zasobach SM tj.

   - Regulaminem z dnia 10.03.2006 r.

   - Regulaminem z dnia 28.08.2013 r.

   - Regulaminem z dnia 17.12.2015 r. 

2. Umowami zawartymi z firmami prowadzącymi rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania,tj.:

   - Umową z firmą ISTA Polska Sp. z o.o.  Oddział w Gdańsku

   - Umową z firmą METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia  Sp. z o.o. Warszawa.

3. Charakterystyką budynków wielorodzinnych SM PIONIER i stanem ich wyposażenia w układy pomiarowo - rozliczeniowe, liczniki ( indywidualne,zbiorowe).

4. Charakterystyką mocy zamówionej w SM PIONIER w Kętrzynie.

5. Analizą kosztów centralnego ogrzewania w lokalach z podzielnikami i bez podzielników będących w zasobach SM PIONIER.

6. Harmonogramem odczytu podzielników kosztów ogrzewania.

7. Bilansem składników należności Komunalnej Energetyki Cieplnej KOMEC – opłaty za najem pomieszczeń wymiennikowni ciepła

8. Z odpowiedźią e-mailowa   Z-cy Prezesa Zarządu Sp-ni p.  Dariusza Powrożnika na pytania     zadane przez przewodniczącą komisji. Z 18.04.2016 r

9.  Opinią radcy prawnego SM „Pionier” dostarczonej Komisji przez z-cę prezesa Zarządu Dariusza Powroźnika w dniu 2 maja 2015 r.

I. USTALENIA KOMISJI

W wyniku przeprowadzonej analizy treści dostarczonej dokumentacji Komisja stwierdza że:

1.  Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie wprowadzony Uchwałą Nr 14 z dnia 17.12.2015 r. opracowany przez Zarząd SM oraz sprawdzony przez radcę prawnego Spółdzielni pod względem formalno – prawnym, zawiera postanowienia  niezgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Te niezgodne postanowienia  wprowadzonego w życie Regulaminu powołaną uchwałą dotyczą treści par. 11 Regulaminu. Komisja nadto stwierdza, że wcześniej wprowadzony Regulamin uchwałą RN Spółdzielni Nr 9 z dnia 28.08.2013 r. też zawiera postanowienia niezgodne z Prawem Energetycznym. Niezgodność postanowień powołanych Regulaminów dotyczy naruszenia przepisu  art.45 ust 8 pkt 1 lit. a tiret 3 ustawy Prawo energetyczne. Artykuł ten wprowadza bowiem sposoby, które mogą mieć zastosowanie do ustalenia kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych. Są nimi: 1) wskazania ciepłomierzy, 2) wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów  metrologicznych, wprowadzonych do obrotu  na zasadach i w trybie  określonych  w przepisach o systemie zgodności, 3) powierzchnię  lub kubaturę tych lokali.

  Według Komisji, przepisy powołanej ustawy mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, co niesie z sobą określone następstwa praktyczne polegające na tym, że żaden uprawniony podmiot dokonujący  rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do  lokali mieszkalnych i użytkowych  nie ma prawa dokonywać takiego rozliczenia innymi sposobami, aniżeli te wymienione w tym przepisie. Jeżeli tak postępuje, to jego zachowanie należy traktować nie tylko jako naruszające przepisy powołanej wyżej ustawy, ale mające również  na celu obejście ustawy. A to z kolei  z mocy przepisu art. 58  § 1 k.c. powoduje nieważność takiej czynności.  Stąd Komisja uważa, że wprowadzenie do Regulaminów postanowień pozwalających na rozliczanie kosztów dostarczanego ciepła do mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach Sp-ni sposobem nie przewidzianym w przepisie art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy Prawo energetyczne było  właśnie niezgodne z obowiązującymi regulacjami ustawowymi w tej materii. Zatem na podstawie takiego nieznanego ustawie sposobu ustalania kosztów ciepła nie można ustalać kosztów ciepła dla indywidualnych  jego odbiorców, którzy mają mieszkania lub lokale użytkowe w zasobach Sp-ni. 

  Komisja przy tej okazji chce jeszcze zauważyć, że w podobnym duchu jest sformułowana opinia radcy prawnego Spółdzielni z dnia 04.03.2016 r. (dostarczona Komisji przez v-e prezesa Spółdzielni p. Dariusza Powroźnika w dniu  2 maja 2016 r.). Zawiera ona bowiem nadzwyczaj wyraźne  wyartykułowanie, i to już na samym początku opinii, że: „Zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. Prawo energetyczne  / Dz. U.  z 2012 r., poz. 1059 ze zm. koszty zakupu ciepła rozlicza się  w części dotyczącej  ogrzewania, stosując metody wykorzystujące dla lokali mieszkalnych i użytkowych: - wskazania ciepłomierzy, -  wskazania urządzeń wskaźnikowych  niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów  metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i trybie określonych w przepisach o systemie  oceny zgodności, - powierzchnię lub kubaturę  tych lokali”.  W tym stanie rzeczy  muszą się pojawić wątpliwości odnośnie akceptacji  przez radcę prawnego Sp-ni  przedstawionych mu do opiniowania opracowywanych przez Zarząd a przyjmowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów rozliczania kosztów ogrzewania  w zasobach Spółdzielni. Tym bardziej że z powołanej opinii wynika, że radca prawny znał zapisy ustawy i właściwie je interpretował. Dlaczego więc nie wnosił żadnych zastrzeżeń do treści paragrafów pozwalających na rozliczanie kosztów ciepła innymi sposobami aniżeli dopuszczała ustawa, Komisja nie jest w stanie tego  na ten moment racjonalnie się wypowiedzieć.

  Zdaniem Komisji na zwrócenie uwagi zasługuje jeszcze jeden zapis z tej opinii, którym jest ten mówiący, „(…), że  regulamin obowiązuje użytkowników lokali do czasu gdy nie zostanie on zmieniony czy  uchylony przez organy spółdzielni czy też orzeczeniem sądowym”. Jego znaczenie polega na tym, ze wskazuje on sposób dalszego postępowania w tej sprawie. Oczywiście Komisja zawrze jego sens w sformułowanych wnioskach, które będą przedstawione w dalszej części sprawozdania. 

2.  Badając sposób funkcjonowania systemu zaopatrzenia mieszkaniowych zasobów Spółdzielni Komisja ustaliła, że w budynkach na Osiedlu Piastowskie i w Reszlu ul. Słowackiego  nie spełnione są warunki techniczne wynikające z przepisu art. 45a ust.7 Prawo energetyczne wedle którego, w przypadku  gdy  miejsce  zainstalowania  układu  pomiarowo-rozliczeniowego służącego do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo- rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki. Brak tych układów jest niezwykle zastanawiający, ponieważ od wprowadzenia tego nakazu  upłynęło już ponad 10 lat. Nie zainstalowanie tych układów wpływa negatywnie na prawidłowe i zgodne z rzeczywistym zużyciem  naliczanie kosztów ciepła   przez poszczególne budynki,  jak i indywidualne mieszkania/lokale. Powyższe zaniechanie, zdaniem Komisji, dowodzi braku kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółdzielnią. Naraża również właścicieli na ponoszenie kosztów ciepła, które niekoniecznie zostało przez nich faktycznie pobrane.

3.  Komisja zajęła się również, chociaż tylko niezwykle ogólnie, istniejącym system rozliczania kosztów ogrzewania. Ale już nawet pobieżne jego przeanalizowanie  rodzi pewne wątpliwości co do jego  racjonalności i uwzględnienia interesów osób, których ten system obsługuje. Raczej, wyraźnie widać, iż zabezpiecza on przede wszystkim interesy firm, które ten system tworzą i jego obsługują.  Do powstania tych wątpliwości prowadzą takie okoliczności jak : okres zawartych umów, warunki ich wypowiadania, różne koszty obsługi poszczególnych osiedli, ponoszenie przez Spółdzielnie kosztów  dojazdu serwisantów, koszty wymiany danych elektronicznych itd.  

II. WNIOSKI KOMISJI.

1.  Uchylić uchwały Rady Nadzorczej wprowadzające regulaminy rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. zawierające zapisy niezgodne z Prawem Energetycznym.

2.  Opracować całościowo "Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach S.M. PIONIER w Kętrzynie"  z dostosowaniem do przepisów Prawa energetycznego.

3.  Jak najszybciej zaplanować wymianę tzw, świec w łazienkach na grzejniki suszarkowe i zainstalować na nich podzielniki ciepła. Wskazanym byłoby przygotować taki plan i przedstawić go jeszcze na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu członków SM.

4.  Dostosować do wymogów prawa i zamontować urządzenia pomiarowe na poszczególne budynki na Oś. Piastowskie, Reszel ul Słowackiego.

5.  Rozpoznawać możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenia przedsięwzięcia opisanego w pkt. 4.

6.  Rozważyć do planowanej termomodernizacji w tym roku na Oś. Piastowskie dołączyć instalacje urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

7.  Dokonać całościowej analizy treści umów zawartych z firmami ISTA i Metrona w celu ustalenia zapisów, które powinny zostać zmienione w ramach podjętych renegocjacji zapisów tych umów.

8.  Rozważyć podjęcia czynności zmierzających do ugodowego rozwiązania spraw z indywidualnymi odbiorcami ciepła, którym przyszło dopłacać za lata 2014 i 2015 r., a którym do kosztów dostarczonego ciepła doliczono koszty naliczonych wirtualnie tzw. jednostki zużycia, zastępując wyliczenie m2 tymi jednostkami. Sprawdzenie możliwości prawnych i wyliczenie skutków finansowych dla SM.

  Zdanie odrębne w zakresie sformułowanych wniosków złożył Z-ca Przew. Komisji Pan Jan Banaszczyk, który uważa ,że wnioski komisji winny przedstawiać się następująco:

II. WNIOSKI KOMISJI.

1.  Uchylić uchwały Rady Nadzorczej wprowadzające regulaminy rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. zawierające zapisy niezgodne z Prawem Energetycznym.

2.  Opracować całościowo "Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach S.M. PIONIER w Kętrzynie" z dostosowaniem do przepisów Prawa energetycznego.

3.  Podjąć czynności zmierzające do ugodowego rozwiązania spraw z indywidualnymi odbiorcami ciepła, którym przyszło dopłacać za lata 2014 i 2015 r., a którym do kosztów dostarczonego ciepła doliczono koszty naliczonych wirtualnie tzw. jednostki zużycia, zastępując wyliczeniem m2 tymi jednostkami.

4.  Jak najszybciej zaplanować wymianę tzw, świec w łazienkach na grzejniki suszarkowe i zainstalować na nich podzielnik ciepła. Wskazanym byłoby przygotować taki plan i przedstawić go jeszcze na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu członków SM

5.  Dostosować do wymogów prawa i zamontować urządzenia pomiarowe na poszczególne budynki na Oś. Piastowskie, Reszel ul Słowackiego.

6.  Rozpoznawać możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenia przedsięwzięcia opisanego w pkt. 5

7.  Rozważyć zamianę planowanej do przeprowadzenia w tym roku na Oś. Piastowskie termodernizacji na instalacje   urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

8.  Dokonać całościowej analizy treści umów zawartych z firmami ISTA i Metrona w celu ustalenia zapisów, które powinny zostać zmienione w ramach podjętych renegocjacji postanowień tych umów.                                         

Podpisy  Komisji Doraźnej"

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 

 

 

 

Spis treści