Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie unieważniło 27 stycznia 2021 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kętrzyn. Projekt WPF przedstawił w grudniu 2020 r., do uchwalenia przez radę miejską, burmistrz R. Niedziółka. Opracowała go skarbniczka z 2020 r. Skarbniczka z 2021 (powołana wcześniej) błędu nie zauważyła. Kolegium RIO zaprosiło na dzień 27 stycznia przedstawiciela Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Nikt nie pojechał. Nie pojechali: nowa skarbniczka z 2021 r., poprzednia skarbniczka z 2020 r., ani burmistrz lub zastępca burmistrza. Kolegium RIO znalazło błąd w określeniu kwoty długu od 2021 r. aż do 2033 r.

Mimo że błąd to tylko 609 zł w 2021 r., to rzutuje on na następne lata.

Kolegium RIO stwierdziło, że: ustalenie nieprawidłowej kwoty długu w latach 2021 -2033 w sposób istotny narusza przepis art., 221 ust. 1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Czy któraś z tych osób, z grupy władzy „Aktywny Samorząd”, potrafi liczyć? Czy powierzenie im miejskich finansów to był dobry wybór? Czy zatrudnianie coraz to innych kumotrów i nepotów z własnego środowiska lub z obcych miast nie doprowadzi do bankructwa?

Najpierw było zawyżenie ceny odpadów poprzez podanie błędnych danych przez burmistrza. Do tej pory mieszkańcy Ketrzyna płacą zawyżone opłaty. Potem burmistrz Niedziółka zaniedbał postępowania w pozyskaniu dotacji i stracił kilkanaście milionów na budowę i remonty ulic. Teraz dowiadujemy się, że dług miasta jest źle wyliczony i trzeba to poprawiać.

Czy rada miejska powinna zatrudnić biegłego - doradcę finansowego, który za każdym razem będzie sprawdzał obliczenia przedstawiane przez burmistrza Niedziółkę?

Wieloletnia prognoza finansowa miasta stanowi instrument długookresowego planowania finansowego.

Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do burmistrza.

WPF obejmuje min. prognozę:

  • dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu,
  • dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych budżetu,
  • wyniku budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
  • przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Ustawodawca nakazuje, aby wieloletnia prognoza finansowa była realistyczna. Oznacza to, iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową w perspektywie czasu wykraczającej poza bieżący rok budżetowy.

Ustawodawca nie napisał, że WPF powinna być wyliczona bez błędów. To jest tak oczywiste jak matematyka w szkole.

 

 

 

Spis treści