Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek do Rady Miejskiej w Kętrzynie o podjęcie stanowiska w sprawie nieuzasadnionych i nieudokumentowanych roszczeń prywatnych osób prowadzących przedszkola niepubliczne

 

Kętrzyn, 2023-03-30

Stanisław Kulas

Mieszkaniec Kętrzyna

 

Rada Miejska w Kętrzynie

W obronie finansów Miasta Kętrzyn, czyli pieniędzy wszystkich mieszkańców naszego miasta wnioskuję o niezwłoczne podjęcie stanowiska Rady Miejskiej o następującej treści:

„Stanowisko Rady Miejskiej w Kętrzynie 

podjęte na LXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2023 r.

W związku zaniechaniem, wymaganych postępowaniem sądowym działań przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, w sprawie nieuzasadnionych i nieudokumentowanych roszczeń prywatnych osób prowadzących przedszkola niepubliczne,

na podstawie Statutu Miasta Kętrzyn Rada Miejska stwierdza, że Burmistrz Miasta Kętrzyn nie złożył w wymaganym prawem terminie, skargi kasacyjnej od niekorzystnego dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Z tego powodu Miasto Kętrzyn zobowiązane zostało do zapłaty dla prywatnej osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole kwoty 4 162 050 zł.

Sąd Najwyższy w dniu 8 grudnia 2022 roku, wydał wyrok o sygn. akt II CSKP 668/22, w uzasadnieniu którego uznał, że:

”Niewypłacenie przez podmiot publicznoprawny odpowiedniej kwoty dotacji stanowi jedynie źródło szkody (zdarzenie szkodzące), a zatem poszkodowany – to jest podmiot uprawniony do dotacji – nadal, na ogólnych zasadach, musi podnieść i wykazać, że poniósł szkodę w określonej wysokości.”

W związku tym wyrokiem Rada Miejska w Kętrzynie  zobowiązuje Burmistrza  Miasta  do  niezwłocznego  wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wniesienie skargi kasacyjnej w powyższej sprawie.”

Wnioskuję ponadto o przeprowadzenie kontroli w celu wyjaśnienia, dlaczego Burmistrz Miasta zaniechał złożenia skargi kasacyjnej w sprawie nieuzasadnionych i nieudokumentowanych roszczeń prywatnych osób prowadzących przedszkola niepubliczne.

Stanisław Kulas

 

 

 

 

Spis treści