Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy cztery pytania Radnego Zenona Wiszniewskiego do przewodniczącego rady i burmistrza miasta. Ciekawe co burmistrz odpowie i jak się wytłumaczy?   Zachowaliśmy w miarę możliwości oryginalną pisownię.

 

Kętrzyn 27.03.2017r.

Zenon Wiszniewski 

Radny Rady Miasta Kętrzyn 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Dariusz Duczek 

  W związku z pismem Burmistrza Miasta Kętrzyn BPN.6721.1.3.2016 z dnia 17.03.2017r., dotyczącym odpowiedzi na wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn, w  kwartale terenu położonym pomiędzy ulicami M. Curie-Skłodowskiej, M. Kajki, Pl.M.J. Piłsudskiego, Gen. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego, złożonym przez wspólnoty mieszkaniowe przy ul.M.Curie-Skłodowskiej budynki 1, 3, 5, 7, 9, 11, zwracam się z pytaniem:

1) w sprawozdaniu ze sposobu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie przez Burmistrza Miasta Kętrzyn za okres 13 lutego 2017r. - 15 marca 2017r. napisano, że na podstawie zarządzenia nr 249/10 z dnia 2 lipca 2010r. Burmistrz Miasta Kętrzyn prowadzi konsultacje z pracownikami Urzędu Miasta i zarządzającymi jednostkami mu podległymi, oraz przedstawicielami organów administracji publicznej, samorządów zawodowych, gospodarczych, społecznych w sprawach istotnych dla Miasta Kętrzyn . Pytam jakimi społecznymi ? Kto brał udział ze strony społeczeństwa w tych konsultacjach?

2) w sprawozdaniu tym pod datą 09 marca 2017r. napisano, że wnioski Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1 - 11 zaopiniowano negatywnie z uwagi na to, że do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na skutek wniosku mieszkańców. Jakich mieszkańców? Proszę o udostępnienie kserokopii dokumentacji w zakresie wniosku - wniosków mieszkańców i innych podmiotów stanowiących podstawę złożenia projektu uchwały,

3) dlaczego rozpatrywano wniosek Wspólnot Mieszkaniowych ul. M.C. Skłodowskiej 1 - 11 przed zakończeniem terminu przyjmowania wniosków tj. przed 10 marca 2017r.,

4) kto składał wnioski do zmiany w/w planu zagospodarowania przestrzennego i czego konkretnie one dotyczą?

Uprzejmie proszę o szczegółowe odpowiedzi na pytania i udostępnienie kserokopi dokumentów w tej sprawie.

Z poważaniem 

Zenon Wiszniewski

Spis treści