Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy zdanie odrębne członka z komisji doraźnej zapisane w  sprawozdaniu z dnia 7 maja 2016 r.,

1. Uchylić uchwały Rady Nadzorczej wprowadzające regulaminy rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby c.o. zawierające zapisy niezgodne z Prawem Energetycznym.

2. Opracować całościowo "Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania do lokali w zasobach S.M. PIONIER w Kętrzynie" z dostosowaniem do przepisów Prawa energetycznego.

3. Podjąć czynności zmierzające do ugodowego rozwiązania spraw z indywidualnymi odbiorcami ciepła, którym przyszło dopłacać za lata 2014 i 2015 r., a którym do kosztów dostarczonego ciepła doliczono koszty naliczonych wirtualnie tzw. jednostki zużycia, zastępując wyliczeniem m2 tymi jednostkami.

4. Jak najszybciej zaplanować wymianę tzw, świec w łazienkach na grzejniki suszarkowe i zainstalować na nich podzielnik ciepła. Wskazanym byłoby przygotować taki plan i przedstawić go jeszcze na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu członków SM

5. Dostosować do wymogów prawa i zamontować urządzenia pomiarowe na poszczególne budynki na Oś. Piastowskie, Reszel ul Słowackiego.

6. Rozpoznawać możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przeprowadzenia przedsięwzięcia opisanego w pkt. 5

7. Rozważyć zamianę planowanej do przeprowadzenia w tym roku na Oś. Piastowskie termomodernizacji na instalacje   urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych.

8. Dokonać całościowej analizy treści umów zawartych z firmami ISTA i Metrona w celu ustalenia zapisów, które powinny zostać zmienione w ramach podjętych renegocjacji postanowień tych umów.

Trwają walne zgromadzenia. Zarząd spółdzielni milczy w sprawie swoich zaniedbań. Opowiada o historii spółdzielczości. Czekamy więc na opinie kandydatów do rady nadzorczej. Staną po stronie zarządu czy po stronie spółdzielców? 

KBC

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści