Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy treść pisma członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie, przekazanego do spółdzielni mieszkaniowej dnia 7 marca 2017r.,   w sprawie działalności Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Jeżeli będą mieli Państwo pytania w tej sprawie proszę o przesłanie ich e-mailem. Porównamy relacje z sesji rady miasta z innymi mediami i sprawdzimy czy zarzuty zawarte w piśmie są zasadne? 

KBC  

 

" Kętrzyn, 2017-02-22

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Wnioskuję o przeprowadzenie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie: 

1. Kontroli umów zawartych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie lub Kętrzyńską Telewizją Kablową należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z Kętrzyńskim Centrum Kultury oraz innymi podmiotami zależnymi od Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

2. Kontroli zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, występujących cyklicznie w KTK oraz wykonujących czynności techniczne dla KTK.

 Uzasadnienie

 Członkowie spółdzielni mieszkaniowej „Pionier” zauważyli w ostatnim okresie istotne zmiany w funkcjonowaniu Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Zmiany te dotyczą zawartości merytorycznej programu oraz zmian personalnych. Część mieszkańców jest zaniepokojona tym, że KTK „sympatyzuje” z władzami gminy miejskiej a w negatywnym świetle przedstawia te środowiska, które zgłaszają uwagi merytoryczne.

 Krytyczne, lecz merytoryczne, uwagi dotyczące poprawy działań zgłaszane przez członków rady i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej, w celu poprawy jakości życia mieszkańców są,  przez obecną ekipę realizującą program KTK, pomijane i marginalizowane.

 Spółdzielnia powinna więc przeprowadzić kontrolę, która wyjaśni powiązania finansowe i osobowe, powiadomić o wynikach kontroli i podjętych działaniach radę nadzorczą i członków spółdzielni mieszkaniowej oraz wyeliminować zaistniałe nieprawidłowości dla dobra wszystkich mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej.

 /czytelne podpisy12 członków spółdzielni mieszkaniowej/

 Adres do korespondencji: Stanisław Kulas, ul. Różana, 11-400 Kętrzyn.

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści